Home » Kona ba » Papel no Estrutura Organizasional » Private: Diresaun-Jeral ba Investigasaun no Análize Polítika » Dirasaun Fundu Minarai Imprime pájina

Dirasaun Fundu Minarai

Ami nia papel no responsabilidade

  • Emiti pareser kona-ba aplikasaun no utilizasaun Fundu Minarai
  • Analiza evolusaun movimentu finanseiru Fundu Minarai hamutuk ho Orsamentu Estadu, no
  • Kolabora ho entidade interveniente iha jestaun Fundu Minarai.

Informasaun liután

  • Departamentu Jestaun Fundu Minarai

    Departamentu ba Jestaun Fundu Minarai, ne’ebé responsável ba kestaun relasionadu ho jestaun aplikasaun no utilizasaun Fundu Minarai Ami nia papel no responsabilidade Monitoriza dezempeñu jestaun operasionál Fundu Minarai no emiti pareser kona- ... continue reading »

  • Departamentu Jestaun Reseita Minarai

    Departamentu ba Jestaun Fundu Minarai ne’ebé responsável ba kestaun relasionada ho estimativa nomonitorizasaun kobransa ba reseita minarai. Ami nia papel no responsabilidade Mantein no dezenvolve modelu reseita minarai no nia dadus, no determin ... continue reading »