• Inkeritu kona-ba Monitorizasaun ba Prinsipiu Deklarasaun Paris

Home » Ajuda Efikasia » Inkeritu kona-ba Monitorizasaun ba Prinsipiu Deklarasaun Paris Imprime pájina

Inkeritu kona-ba Monitorizasaun ba Prinsipiu Deklarasaun Paris

Husi Fevereiru 28 to’o Marsu 2, 2005, iha Forum Altu Nivel kona-ba Ajuda Efektivu ne’ebe halao iha Paris, Ministru sira husi rai dezenvolvidu no rai ne’ebe sei dezenvolve hela responsavel ba promove dezenvolvimentu, hamutuk ho xefes Multilateral no Bilateral insituisaun dezenvolvimentu, reprezenta rai 90 no organizasaun multilateral 26, atu halo reforma kona-ba maneira halo nu’usa sira hato’o no maneja ajuda. 

Deklarasaun Paris kona-ba Ajuda Efektivu hanesan akordu internasional ida. Liu Ministru, Xefe Ajensias no Ofisial Senior atus-ida, adere no kumprimete sira nia rai no organizasaun atu kontinua aumenta esforsu iha armonizasaun, aliñamentu no maneja ajuda ba hetan rezultadu, ho konjuntu asaun no indikador monitoravel. 

Ida ne’e hetan aprovasaun iha Marsu 2, 2005. 

Links