• 5 Negosiasaun Post-konkursu

Home » Aprovizionamentu » Gia Pratika Diak ba Kontratu Publiku » 5 Negosiasaun Post-konkursu Imprime pájina

5 Negosiasaun Post-konkursu

Post-konkursu negosiasaun tenki konsidera hanesan parte importante ida kona-ba estratejia sosa nian iha governu nia aprovizionamentu valor aas.

Objetivu negosiasaun post-konkursu mak atu hetan rezultadu diak no akordu komersial, ba governu. Negosiasaun la’os ba haree deit hanesan prosesu hili se mak iha presu kiik, tuir konformidade.

Gia Pratika diak 5: Negosian post-konkursu

Informasaun-xave

Ministeriu Finansas dezenvove gia barak kona-ba prosesu aprovizionamentu no dokumentasaun maka presiza ba funsionariu governu ne’ebe sosa bens, servisu ka obras ho Governu Timor-Leste nia naran

Gia Pratika Diak 5: negosiasaun post-konkursu esplika:

  • halo nu’usa no bainhira maka bele realiza estudu negosiasaun pos-konkursu bainhira atu sosa sasaan, servisu ka obras ba Governu timor-Leste, no
  • halo nu’usa halao negosiasaun hirak ne’e ho konsiderasaun ba probidade no transparensia.