• Konsellu Jestaun Fundu Covid-19 Partisipa iha Audénsia Públika ho Komisaun Espesializada Permanente, PN

Home » Announcements » Konsellu Jestaun Fundu Covid-19 Partisipa iha Audénsia Públika ho Komisaun Espesializada Permanente, PN Print Page

Konsellu Jestaun Fundu Covid-19 Partisipa iha Audénsia Públika ho Komisaun Espesializada Permanente, PN

Díli 11 novembru 2021 – Horiseik, Ministru Finansas, Rui A. Gomes nu’udar Prezidente Konsellu Jestaun Fundu Covid-19 partisipa iha audiénsia públika ho Komisaun Espesializada Permanente, Parlamentu Nasionál iha ámbitu apresiasaun inisiál Proposta Lei númeru 35/V (4ª) – Orsamentu Jerál Estadu 2022.

Akompaña Prezidente Konsellu Jestaun Fundu Covid-19 iha audiénsia públika ne’e, Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku, Joaquim Amaral, Vise-Ministru Negósius Estranjeirus no Kooperasaun, Julião da Silva inklui Koordenadór no Membrus Sekretariadu Tékniku Fundu Covid-19, Ministériu Finansas.

To’o iha 8 novembru 2021, Taxa ezekusaun reál Fundu Espesiál Covid-19 ne’ebé kria iha tinan kotuk atu responde ba pandemia Covid-19, ezekuta ona millaun $124,2 ka 43% husi orsamentu retifikativu alokadu millaun $287,6. Tuir projesaun fluxu kaixa no haree mós ba ritmu ezekusaun husi fulan-janeiru 2021 to’o fulan-outubru 2021, taxa Ezekusaun Reál Fundu Covid-19 to’o iha fulan-dezembru nia rohan sei bele atinji 66% kompara ho tinan kotuk 58%. ***