• Gabinete Ministra

Home » Kona ba » Papel no Estrutura Organizasional » Escritório executivo » Gabinete Ministra Imprime pájina

Gabinete Ministra

Gabinete ministru fo asistensia ezekutivu no funsaun ministerial Ministra Finansas nian

Ami nia papel no responsabilidades

Gabinete serve nu’udar orgaun sentral in Ministeriu ne’ebé:

  • armoniza funsaun
  • simplifika komunikasaun husi Diresaun
  • divulga informasaun ba no husi Ministru, no
  • superviza funsaun husi Ministeriu, hamutuk ho Konsellu Konsultivu ba Jestaun Finanseira: Korpu Kolektivu ba kordenasaun no konsulta ne’ebé periodikamente avalia atividade Ministériu nian.

Funsaun sentral mak atu ajuda fo’o kontribuisan ba stakeholders Ministériu nian ba simu atensaun ne’ebe lalais. Ho prosesu ne’e, ita hari relasaun ho kualidade nomos fo’o atensaun ba kestaun loron loron nian ne’ebe urjente. Tuir ne’e ita bela aproveita apoiu husi estraturas hotu-hotu iha Ministeriu ba entrega rezultadus ho solusaun oportunamente ba kestaun ne’ebe foti.

Xefe Gabinete

Xefe Gabinete, Senor José Antonio Fátima Abilio maka kaer no jere Gabinete Ministra

Ba informasaun tan

Prefil: Ministra Finansas, Hon. Emilia Pires
Prefil: Xefe Gabinete