• Gabinete Vise-Ministru

Home » Kona ba » Papel no Estrutura Organizasional » Escritório executivo » Gabinete Vise-Ministru Imprime pájina

Gabinete Vise-Ministru

Gabinete Vise-Ministru maka fo’o apoiu ba funasaun ezekutivu no ministerial Vise-Ministru Finansas nian.

Ami nia papel no responsabilidades

Gabinete serbi nu’udar unidade prinsipal ne’ebe:

  • armoniza funsaun
  • simplifika komunikasaun husi Diresaun, no
  • divulga informasaun ba no husi Vise-Ministru.

Funsaun sentral Gabinete Vise-Ministru mak atu fo apoiu operasional ne’ebe rapidu ba rekizitu ofisial no funsional Vise-Ministru nian

Autoridade delegada ba kontrola Reseitas no Alfandegas

Ho autoridade delegada husi Ministra Finansas ba kotrola jestaun operesonial Diresaun Jeral Reseitas no Alfandegas, Gabinete Vise-Ministru asiste no superviza funsaun Reseitas no Alfandegas.

Serbisu ne’e halo hamutuk ho Konsellu Konsultivu ba Jestaun Finanseira (CCFM) ba polítika ne’ebe relasionadu ho kestaun Diresaun-Jeral Servisu Korporativu (DGCS) ba kestaun operasional.

Visit no atividate sira

Relatoriu sira husi Vice-Ministro kona ba nia visit no atividade sira

Xefe Gabinete

Xefe Gabinete, Senor Mateus do Rosario Cabral maka kare no jere Gabinete Vise-Ministru, ne’ebe ita bele halo konatatu tuir:

Ba informasaun tan

Prefil: Vise-Ministru Finansas, Sr Rui Hanjam
Profile: Xefe Gabinete Vise-Ministru Finansas
Relatoriu sira husi Vice-Ministro kona ba nia visit no atividade sira