• Departamentu Impostu ba Empreza Ki’ik

Home » Kona ba » Papel no Estrutura Organizasional » Diresaun Jerál sira » Autoridade Tributaria » Diresaun ba Impostu Doméstiku » Departamentu Impostu ba Empreza Ki’ik Imprime pájina

Departamentu Impostu ba Empreza Ki’ik

Departamentu Impostu ba Empreza Ki’ik, responsável ba kestaun relasionadu ho kobransa ba impostu no promosaun ba kumprimentu husi normas ba parte kontribuinte doméstiku ki’ik.

Ami nia papel no responsabilidade

  • Administra, jere no monitoriza emisaun ba avalaisaun, rekolla ba impostu no manutensaun ba dadus ho relasaun ba kontribuinte doméstiku ki’ik
  • Jere no monitoriza rejistu kontribuinte doméstiku ki’ik
  • Administra no aplika lei ho intuitu ba kobra impostu devidu husi parte kontribuinte doméstiku ki’ik no garante aplikasaun ba sansaun, multa no medidas legal seluk ne’ebé apropriadu kontra kontribuinte ne’ebé la kumpri lei
  • Konseber, dezenvolver nio implementa estratejia kumprimentu ho vista hodi garante kobransa ekitativa ba montante adekuadu ba impostu, hanesan mos ba enkoraja no fomenta nivel ida aas tan ba kumprimentu voluntariu husi parte husi kontribuinte do méstiku ki’ik
  • Investiga baze ba kontribuinte ba entende kumprimisu iha segmentu ida ne’e, hanesan mos identifika risku ba naun-kumprimentu ho lei tributaria no nivel husi risku hirak ne’e
  • Ajuda ba preparasaun no atulaizasaun periodika ba diversu gia, formulariu no deklarasaun fiscal ho konsulta ho Diretór Nasionál, hanesan mos garante distribuisaun regular husik material husi kontribuinte doméstiku ki’ik
  • Providensiar interpretasaun no esplikasaun legal lei nian kona-ba impostu doméstiku, hanesan mos ba inisia proposta referente ba desizaun públika dentru de limite ne’ebé estabelese husi Departamentu Asesoria Juridika DJRA nian
  • Garantia konsisténsia rejistu detalladu relativamente ba tipu impostu doméstiku oin-oin no rekonsilla rejistu hirak ne’e ho sistema SIGTAS no ho Tezouru tuir forma regular ida, no
  • Kontribui ba preparasaun ba relatoriu anual ba operasaun no fornese, bainhira husu, relatoriu, dadus estatitiku ka analize relevante iha nia area kompetensia.

Ba informasaun tan

Prefil: Xefe Departamentu ba Impostu ba Impreza Ki’ik