Home » Kona ba » Ita nia Peskiza, Estatistikas no Indikador Imprime pájina

Ita nia Peskiza, Estatistikas no Indikador

Statistics graph

Sensus no levantamentu seluk fo input importante atu halo planu no monitoriza metas, hanesan Indikador Metas ba Dezenvolvimentu Mileniu.

  • Sensus no Estatistikas

    Timor-Leste iha programa ida atu foti, produz, analiza no desimina estatistikas kona-ba aspektu demografia, sosial, meiu-ambiental no ekonomia rai ida ne’e nia. Estatistika Nasional nia website mak hanesan fatin sentral atu hetan asesu ba estatisti ... continue reading »

  • Indikador kona-ba Metas ba Dezenvolvimentu Mileniu

    Iha Setembru 2000, membru 189 hotu iha Nasoens Unidas adopta Metas ba Dezenvolvimentu Mileniu iha Asembleia Meleniu. Timor-Leste rekoñese katak metas hirak ne’e, iha areas kona-ba probreza, hamalah, malnutrisaun, edukasaun, saude, igualdade ba jen ... continue reading »

  • Sensus Fo Fila Fali

    Sensus Fo Fila Fali – sai hanesan projetu ambisiozu ida hodi fahe rezultadu xave sira hosi Sensus 2010 ho lider sira komunidade nian iha suku hothotu nasaun ne’e nian.    Projetu ne’e hahú iha loron 4 Novembru ho lansamentu iha Dili (Dili C ... continue reading »