• Sensus no Estatistikas

Home » Kona ba » Ita nia Peskiza, Estatistikas no Indikador » Sensus no Estatistikas Imprime pájina

Sensus no Estatistikas

Timor-Leste iha programa ida atu foti, produz, analiza no desimina estatistikas kona-ba aspektu demografia, sosial, meiu-ambiental no ekonomia rai ida ne’e nia.

Estatistika Nasional nia website mak hanesan fatin sentral atu hetan asesu ba estatistikas, ne’ebe inklui:

Sensus

Sensus hanesan surat ofisial ka levantamentu kona-ba numeru populasaun, ho detalles hanesan tina, edukasaun, rendimentu, empregu no uma-fatin. 

Timor-Leste halao sensus dala rua ona: ba dahuluk halao iha 2004 no ikus mai iha 2010  ne’ebe involve staff 4000  hodi foti dadus iha rai laran tomak. Besik 95% husi populasaun maka partisipa iha Sensus 2010.

Peskiza Kona-ba Atividade Emprezarial

Levantamentu Demografiku no Ekonomiku

Levantamentu halao tuir amostra husi populasaun hodi hetan padraun ida kona-ba demografia, saude no vida moris.

Estatistikas kona-ba Komersiu

Estatistikas kona-ba komersiu hatudu padraun internasional, relatóriu kona-ba importasaun no esportasaun husi rai ida ne’e.

Indise Presu ba Konsumidor (IPK)

Indise Presu ba Konsumidor (IPK) sukat mudansa kona-ba taxa iha tempu naruk ba presu kona-ba bens no servisu ne’ebe uma-kain sira sosa no uza hodi satisfaz sira nia nesesidade no sira nia hakarak.

Publikasaun no Pamfletus

 Informasaun tan

  • Diresaun Estatistikas: papel no responsabilidade  Diresaun Estatistikas no Departamentu,  no prefil Diretor Estatistikas