• Reuniaun Parseiru Dezenvolvimentu no Timor-Leste

Home » Ajuda Efikasia » Reuniaun Parseiru Dezenvolvimentu no Timor-Leste Imprime pájina

Reuniaun Parseiru Dezenvolvimentu no Timor-Leste

Reuniaun Parseiru Dezenvolvimentu no Timor-Leste (TLDPM) hanesan konferensia anual ne’ebe Governu Timor-Leste no Parseiru Dezenvolvimentu ne’ebe halao iha Timor-Leste tuir.

Objetivu

Reuniaun iha oportunidade ba:

  • Reflete kona-ba dezafiu no susesus dezenvolvimentu uluk nian, no
  • Konsidera dalan atu reforsa no aliña inisiativas dezenvolvimentu ba futuru iha Timor-Leste.

TLDPM atrai makaas liu kona-ba krensa konsagradu iha Deklarasaun Paris kona-ba Ajuda Efikaz mak harii pareseria hodi sai tan efikaz no inkluzivu entre Governu no parseiru dezenvolvimentu hodi bele halo impaktu boot kona-ba hamenus kiak no, ne’eduni, hodi garante futuru ida ne’ebe pozitivu liu ba povu Timor-Leste.

Desde Dezembru 2002, TLDPM buka atu hato’o hametin parseira entre doador bilateral no multilateral no stakeholders xave, inklui sosiedade sivil, ne’ebe halao servisu iha Timor-Leste. Iha 2011, sosiedade sivil, sei dala ida tan hetan konvite atu partisipa no hato’o sira esperiensia kona-ba dezenvolvimentu.

Iha reuniaun

Partisipante sira rona lian ne’ebe reprezenta objetivu juventude, akademia no sektor privadu, lian ida ne’e la iha duvida sei sai forte bainhira ekonomia Timor-Leste kontinua haburas no makaas.

Ho espiritu transparensia, Governu Timor-Leste dezeja hodi fo asesu dokumentu ne’ebe deit kona-ba reuniaun ne’e.

Forums hirak ne’e mos fo ba Governu no parseiru dezenvolvimentu oportunidade atu halo revizaun ba progresu hodi bele alkansa metas no objetivus dezenvolvimentu nasional nian. Ida ne’e ajuda doador sira atu aliña sira nia asistensia dezenvolvimentu no aumenta sira nia previzibilidade ba ajuda ba Timor-Leste.

Avaliasaun foin dadauk nian husi governu no parseiru dezenvolvimentu hotu hatudu katak governu nia lideransa iha area ida ne’e hetan apresiasaun diak husi ema hotu.

Reuniaun Trimestral Parseiru Dezenvolvimentu

Test

Hanesan parte ba Prosesu Prioridade Nasional, Governu Timor-Leste organiza Reunian Trimestral Parseiru Dezenvolvimentu nian (QDPMs) hodi fo forum ba Governu no parseiru dezenvolvimentu hodi bele diskute ho frankeza progresu no obstakulus ne’ebe identifika iha area Prioridade Nasional no mos asuntu seluk ne’ebe iha relasaun ho asistensia Governu no Parseiru Dezenvolvimentu.

Links