• Despezas Parseiru Dezenvolvimentu

Home » Ajuda Efikasia » Despezas Parseiru Dezenvolvimentu Imprime pájina

Despezas Parseiru Dezenvolvimentu

Relatoriu Despezas Parseiru Dezenvolvimentu

2010

2009

2008

Relatoriu hirak ne’e inklui data ne’ebe reprezentante individuo Parseiru Dezenvolvimentu fo. So projektu kona-ba dezenvolvimentu, umanitariu no asistensia emerjensia maka tama iha database: asistensia kona-ba militar no seguransa ba Timor-Leste la tama iha relatoriu ida ne’e.

Tanba sa importante ba hatene Parseiru Dezenvolvimentu gasta ba saida

Timor-Leste no ita nia Parseiru Dezenvolvimentu barak asinantes ba Deklarasaun Paris kona-ba Ajuda Afikasia iha 2005 no tuir mai iha Accra Ajenda ba Asaun (AAA) iha 2008. Paktu rua ne’e hametin “Responsabilidade Mutua”, porezemplu. Doador no parseiru sira tenki responsavel ba rezultadu dezenvolvimentu. Governu Timor-Leste, pela primeira vez, foti informasaun hotu kona-ba projektus Parseiru Dezenvolvimentu ne’ebe implementa iha 2008 no sei kontinua nafatin. Ita hein katak relatoriu hirak ne’e sei ajuda Governu Timor-Leste no Parseiru Dezenvolvimentu hetan kompriensaun boot ba halo nu’usa asistensia dezenvolvimentu lao iha rai ne’e no mos fo asistensia ba politika foti dezisaun. Governu Timor-Leste agradese kolaborasaun husi Parseiru Dezenvolvimentu hodi fo dadus no halo relatoriu ne’e. Relatoriu hirak ne’e la konsege halo se Parseiru Dezenvovimentu la fo tulun.