• Aprejentasaun Progresu Ezekusaun OJE 2017

Home » Announcements » Aprejentasaun Progresu Ezekusaun OJE 2017 Print Page

Aprejentasaun Progresu Ezekusaun OJE 2017

Gabinete Primeiru Ministru liu husi Unidade Planeamentu, Monitorizasaun e Avaliasaun (UPMA) no Ministériu Finansas hala’o “Reuniaun Regular ba Análiza no Monitoriza Lalaok Ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2017” ne’ebé hala’o iha salaun Auditorium, Torre Ministériu Finansas iha Kuarta-feira, 5/07/2017.

Liu husi reuniaun regular ida ne’e, hanesan polítika VI Governu Constituisional atraves dekretu lei No.22/2015 data 8 Julhu 2015 konaba planeamentu monitorizasaun no avaliasaun Orsamentu Jerál Estadu nian, hodi nune’e bele identifika problemas iha proseu ezekusaun no buka solusaun mínimu ba Orgaun Estadu sira infrenta, atu nune’e bele garante resultadu ne’be atinji ho kualidade diak, tansparansia no partisipativu.

Tuir Ministra Finansas, Sra. Santina JRF. Viegas Cardoso hateten “husi reuniaun regular trimenstral kada tinan ne’ebe partisipa husi diretores jerál no nasional sira iha ministerial ohin nian hanesan tempu ikus ba VI Governu Constituisional utiliza oportunidade para atu hasoru diretores jerál no nasionál no bele bolu mós atensaun konaba ezekusaun orsamentu jerál governu nian tomak.

Ho situasaun sira ne’e maka atu hato’o ba sira konaba ezekusan nian maibé toma konsiderasaun mós sei akontese orsamentu ratifikativu no mós orsamentu jerál tinan 2018 nian, atu nune’e ministeriais sira bele prepara sira nia an hasoru estrutura governu foun, hodi bele servisu hamutuk ho Ministériu Finansas liu-liu Diresaun Finansas Estadu no mós orsamentu hodi prepara orsamnetu ratifikativu no mós orasamentu geral tinan 2018.

Hare mos ba ezekusaun saida maka sira bele halo agora no saida mak sei halo depois orsamentu ratifikativu. Orasamentu ratifikativu hanesan orsamentu tranzitoriu tanba governu foun mai iha fulan Agostu nia laran no orsamentu ratifikativu ita planu ba fulan tolu nia laran atu nune’e bele hein orsamentu 2018 husi governu foun nian ne’ebé hetan aprovasaun husi Parlamentu Nasional.

Ministra hatutan liu tan, “kuandu ita hare ba ezekusaun ka Kas Obligasoens ita bele hare katak por volta de 48,5% normalmente ezekusaun kada trimenstre ne’e ita divide 25% entaun 48,5% Kas obligasoens iha fim de segundu trimenstre ne’e la’os at liu. Maibé ita hare kada ministériu balun seidauk to mós 30% entaun sira ne’ebé seidauk to’o, sira presija hare saida maka sira presija halo iha prosesu aprovizionamentu sira ne’e tenki aselera. Maibe ba sira ne’ebé seidak halo to’o iha tempu iha orsamentu ratifikativu katak Ministériu Finansas sei halo análiza mós ba despeza husi kada ministériu nian atu nune’e bele fó fila fali englepe ka pakote ba orsamentu ratifikativu ministériu ida-idak nian”.

Liu husi orsamentu ne’ebé ezekuta ona Ministériu Petróliu bo’ot tanba servisu fundu autónomu nian, tuir mai CNE no mós SEPFOPE hodi rejulta ezekusaun agora nian iha 48, 5% ne’e hare husi ministériu sira tomak konaba salariu, vens e servisus, kapital minor no kapital dezenvolvimentu mak ita hare total Kas orsamentu indiñeru no orsamentu obligasoens iha ona kontratu ba buat sira ne’e maka kompleta ona orsamentu 48, 5%.

Hare ba iha situasaun kampañia elitorál ne’ebé maka la’o hela, tuir Ministra informa katak “normalmente kampanye la’o, bo’ot sira maka tuir maibé parte tékniku sira sei la’o tuir planu asaun anuál no planu aprovizionamentu ne’ebé maka sira iha tia ona. Planu rua ne’e hetan ona aprovasaun entaun diretor geral no nasional sira nia atividade hala’o tuir saida mak iha hanesan funsiona bai-bain.

Husu ba diretor geral no nasional sira husi ministériu sira hotu ne’ebé maka servisu iha area jestaun finansas públika no orsamentu ba sira nia kolaborasaun no kooperasaun ho Ministériu Finansas atu hatúr no bele la’o tuir polítika sira ne’ebé iha no mos hanesan parseriu ba Ministériu Finansas iha kada instituisaun estadu sei la’o tuir orientasaun sira ne’ebé maka Ministériu Finansas iha.