• Benifisiariu bolseiru Ministériu das Finanças pronto atu servi nasaun

Home » Announcements » Benifisiariu bolseiru Ministériu das Finanças pronto atu servi nasaun Print Page

Benifisiariu bolseiru Ministériu das Finanças pronto atu servi nasaun

Dili – Bolseirus Ministério das Finanças ne’ebe hala’o nia estudu iha area Informátika Teknológia (IT) liu husi Programa Fundus Dezenvolvimentu Capital Humanu (FDCH) Aprejenta-an ba Ministério das Finanças, Aitarak Laran, Dili iha loron 12 Julhu 2017.

Aprezentasaun rejultadu estudu husi bolseirus sira nudar parte ida atu bele fó informasaun konaba saida maka estudante sira aprende iha Charles Darwin University, Australia hodi bele kontribui ba Ministério das Finanças.

Zulmira Americo Tilman, bolseiru ne’ebe hetan benefisiu husi programa ne’e apresia tebes ba prosesu tomak hosi Ministério das Finanças durante hala’o sira nia estudu iha Charles Darwin University, Australia.

“Ami aprende buat barak iha Universidade Charles Darwin tanba sira nia sistema edukasaun avansadu tebes kompara ho ita nia sistema edukasaun iha Timor. Durante ami nia prosesu aprendizagem ne’e, Ministério das Finanças sempre apoiu ami hanesan buka Mestri (Dosente) hodi bele estuda extra toturial liu-liu ba kada materia ne’ebé ami hetan iha Universidade Charles Darwin University,” haktuir Zulmira Americo Tilman.

Iha fatin hanesan bolseiru, Aquino Valentin Mota hatutan liu tan katak ”ami sei kontribui materia ne’ebé mak ami hetan iha Universidade Charles Darwin University hodi mai aplika iha Timor liu-liu iha Ministériu ne’e rasik hodi nune’e bele lori nasaun ne’e ba oin”.

Total estudante benifisiariu hamutuk nain 9 maka Ministério das Finanças haruka ba estuda iha Australia no nain 7 maka fila ona maibe nain 2 seluk sei hala’o hela sira nia estudu no iha tempu badak sira nain 2 mós sei fila mai atu bele kontribui ba estadu.

Ministério das Finanças iha komitmentu hodi hasa’e prestasaun servisu ba públiku liu husi hasa’e kualidade atendimentu husi ninia pesoal sira hodi bele hala’o sira nia funsoens ho efisiensia no efikasia.