• Portal Transparénsia Orsamentu

Home » Orsamentu & Despezas » Portal Transparénsia Orsamentu Imprime pájina

Portal Transparénsia Orsamentu

Timor-Leste Budget Transparency Portal

Saida maka portal ne’e halo

Portal Transparénsia Orsamentu Timor-Leste hanesan website ida ne’ebe husik ita tuir forma interativu hodi:

 • Hetan informasaun finanseira kompletu kona-ba halo nu’usa orsamentu nasional gasta hela
 • Asesu ba dadus istoriku no resente, no
 • Monitoriza progresu ezekusaun orsamentu Governu Timor-Leste nian

Portal ne’e loron-loron halo update no informasaun ne’e atual.

Parseiru dezenvolvimentu, grupus no membru publiku hotu bele iha asesu ba portal ida ne’e.

Portal Transparénsia Orsamentu Timor-Leste hetan lansamentu iha 15 Marsu 2011 husi SEXA Primeiru-Minustru Kay Rala Xanana Gusmao ho Ministra Finansas, Emilia Pires.

Holo nu’usa portal ne’e funsiona

Buka orsamentu no despeza no hili husi ministeriu no diresaun, programa, kategoria ka distritu.

Haree:

 • Valor orsamentu aprovadu (Orsamentu)
 • Saida maka selu tiha ona (Atual)
 • Montante rezeervadu iha orsamentu, maibe seidauk iha kontratu (Kumprimisu), no
 • Montante rezervadu iha orsamentu ho kontratu (Obrigasaun)

Ita boot bele esporta relatoriu no rezultadu filtradu iha formatu PDF, Word, Excel, XML no HTML.

 Saida mak ita hein atu alkansa ho Portal Transparénsia Orsamentu Timor-Leste 

 • Sai hanesan janela transparensia ida ba Estadu
 • Halo informasaun finansial husi Governu sai tan relevante no kredivel
 • Demokratiza desizaun Governu nian liu husi partisipasaun boot no diak husi sidadaun sira
 • Fo asesu gratis kona-ba informasaun Estadu
 • Promove kultura transparensia iha Timor-Leste no ba nia sosiedade
 • Ajuda hamenus risku korupsaun
 • Hadiak konfidensia sidadaun no investor, no
 • Fo sidadaun kontrolu makaas.

Bainbain tipu informasaun ne’e disponivel ba ema senior no instituisaun ne’ebe antigu. Ami fihar katak ema hotu iha direitu ba asesu gratis kona-ba informasaun ida ne’e.

Informasaun tan