• 3 Aprova Orsamentu Propostu

Home » Orsamentu & Despezas » Prosesu Orsamentu » 3 Aprova Orsamentu Propostu Imprime pájina

3 Aprova Orsamentu Propostu

Orsamentu aprezentadu ba Parlamentu Nasional

Tuir lei, Governu tenki hatama orsamentu propostu ba Parlamentu Nasional to’o loron 15 Outubru.

Komisaun Revizaun ba Orsamentu

Hafoin breve konsiderasaun inisial ida, Parlamentu Nasional refere orsamentu propostu ba Komite (Komisaun) ba serka de fulan ida.

Komisaun reve orsamentu, intervista Ministrus, no simu komentariu husi komunidade no sosiedade sivil.

Iha sesan plenariu orsamentu nian, Parlamentu Nasional hotu, tur hamutuk atu rona Primeiru-Ministru aprezenta proposta orsamentu ba Parlamentu. Komisaun mos prepara relatoriu kompriensivu ida ba Parlamentu kona-ba sira nia deskobertas.

Parlamentu debate Orsamentu

Tuir mai Parlamente debate kona-ba orsamentu, inklui husu perguntas ba Ministrus hotu kona-ba sira nia orsamentu no ba Ministra Finansas kona-ba orsamentu ein jeral.

Deputadus mos bele tau emendas ba orsamentu mak halao hela debate no votadas husi parlamentu.

Pasandu Orsamentu

Hafoin orsamentu hotu liu, Prezidente Parlamentu haruka ba Prezidente Republika ba konsidera no asina.

Orsamentu sai lei bainhira nia promulgadu iha Jornal republika kona-ba despaxu husi Prezidente Republika.