• 1 Prepara Orsamentu

Home » Orsamentu & Despezas » Prosesu Orsamentu » 1 Prepara Orsamentu Imprime pájina

1 Prepara Orsamentu

Ministeriu sira komesa prepara sira nia Planu Asaun Anual ne’ebe kaptura sira nia objetivu no atividade prinsipal kona-ba orsamentu tinan oin mai iha fulan Marsu.

Dezenvolve Estratejia Orsamental no Prioridade

Besik fulan Abril, Governu deside nia prioridade no montante total maka nia presiza gasta, koñesidu hanesan “envelope fiskal” jeral.

Bainhira Governu deside tiha ona estratejia orsamentu, Eskritoriu orsamentu prepara sirkular xamada orsamentu ne’ebe sumariza estratejia Governu nian kona-ba orsamentu mak atu mai no deskreve prosesu no kalendariu orsamentu.

Prepara Aprezentasaun Orsamentu

Xamada sirkular orsamental fahe ba Ministeriu hotu iha fulan Maiu ho modelu no spreadsheets ba apoiu maka sira presiza kompleta sira nia dokumentasaun orsamental. Ida ne’e konvite formal ba komesa prepara aprezentasaun ba orsamnetu.

Bainhira Ministeriu sira kompleta sira nia proposta orsamental, sira sei hatama iha Orsamentu ba Dezempeñu, ne’ebe hanesan parte sistema finanseiru integradu Governu nian.

Diresaun Orsamentu analiza aprezentasaun orsamentu idak-idak no prepara briefin idak-idak hodi fo tulun ba Komite Revizaun Orsamentu.