• Padraun Dokumentu no Modelus kona ba Aprovizionamentu

Home » Documents and Forms » Dokumentus Arpovizionamentu » Padraun Dokumentu no Modelus kona ba Aprovizionamentu Imprime pájina

Padraun Dokumentu no Modelus kona ba Aprovizionamentu

Funsionáriu Governu nian utiliza dokumentu no modelu ne’e bainhira halo konkursu bens, servisus no obras.

Dokumentu sira: Downloads:
Kontratu Konsultaria English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Konvite ba Bid – Bens ho Servisus English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Konvite ba Bid – Obras Medias English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Pedidu ba Kotasaun – Servisus Konsultoria English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Pedidu ba Kotasaun – Produt no Servisus English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Pájina sira:     first previous next last