• Lei Alfandega

Home » Alfandega » Lei Alfandega Imprime pájina

Lei Alfandega

Iha lejislasaun barak ne’ebe kobre aspektus oin-oin Alfandega nian, hanesan:

  • direitu no impostus
  • regulamentu
  • despaxante aduaneiru
  • ofensas ba lei alfandega, no
  • direitu alfandega

Haree Lei Alfandega.

Haree lista lejislasaun kompletu kona-ba Ministeriu Finansas nia responsabilidade.