• Rekezitu ba Importasaun no Alfandega

Home » Alfandega » Importasaun ba Kargas » Rekezitu ba Importasaun no Alfandega Imprime pájina

Rekezitu ba Importasaun no Alfandega

Hetan sertifikadu no numeru TIN

Ba dahuluk, tenki hetan sertifikadu ida ba negosiu husi Ministeriu Turizmu, Industria no Komersiu. Ida ne’e hanesan lisensa ida ba hahu atividade ekonomika iha Timor-Leste.

Ita mos sei presiza TIN (Numeru Indenfikasaun Fiskal) ba negosiu husi Diresaun Nasional Reseita.

Organiza Despaxante Aduaneiru ida

Ba dahruak, tuir akordu iha artigu 1 husi Dekretu-Lei No.15/2005, hanesan proprietariu ka destinatariu ba merkadorias ne’e, ita tenki fo poder espesial ba Aduaneiru Despaxante ne’ebe sei hatama deklarasaun aduaneira ho ita nia naran ba sistema elektroniku ASYCUDA Servisu Alfandega Timor-Leste. Sei iha kustu ida ne’ebe proprietariu no despaxante aduaneiru konkorda.

Pagamentu ba direitu

Alfandega sei avalia direitu ba selu, depende ba valor item(s) no aplikavel ba taxa direitu. Haree ba impostu konsumu, impostu kona-ba vendas no taxa ba direitu ba itens importadu ba presu no items.