• Rekezitu Espesial ba Produtu Balun

Home » Alfandega » Importasaun ba Kargas » Rekezitu Espesial ba Produtu Balun Imprime pájina

Rekezitu Espesial ba Produtu Balun

Iha rekezitu adisional ne’ebe ita tenki kumpri molok ita bele importa ka lori sasaan balun ba Timor-Leste.

Animal moris, planta moris no produtu animal no vejetais

Karik ita hakarak importa animal moris, planta moris ka produtu ho orijen animal ka vejetal, ita tenki hetan lisensa ne’ebe diresaun Servisu Kuarantina fo molok halo importansaun ida ne’e.

Konsulta Rekezitu ba Kuarantina iha Timor-Leste ba detalle tan.

Kareta Automovel

Molok importa kareta ida, importador tenki hetan autorizasaun husi Diretor Nasional ba Transporte Terrestre.

Haree ba Importa kareta automovel.

Autorizasaun seluk

Sasaan seluk presiza autorizasaun ne’ebe relevante husi ajensia nasional ba kontrole, hanesan ba fitosanitaria, saude, no armas-de-fogo, molok hetan deklarasaun husi Alfandega.