• Taxas ba Armazenamentu no Dermurrage

Home » Alfandega » Importasaun ba Kargas » Taxas ba Armazenamentu no Dermurrage Imprime pájina

Taxas ba Armazenamentu no Dermurrage

Kustu ba demurrage

Karik merkadoria rai iha armazen ka rai liu loron 30 iha Portu Dili, ita tenki selu 5% husi valor merkadorias ba Alfandega.

Karik merkadoria rai iha armazen ka rai liu loron 20 iha Dili Areoportu, ita tenki selu 5% husi valor merkadorias ba Alfandega.

Kustu Portu Dili

Kontainers bele rai gratis iha Portu Dili ba loron lima

Maibe, karik merkadoria la konsege sai durante loron lima ne’e, ita tenki selu:

  • Besik US$25 ba loron ida ba kontainer ho tamanu 20ft, no
  • Besik US$60 ba loron ida ba kontainer ho tamañu liu 60ft.

* Favor kustu hirak ne’e apenas indikativu deit. Kontakta Portu Dili ba konfirma kustus ne’e. Kusts ne’e bele muda kualker tempu.

Ba informasaun tan