• Tempu ba Liberasaun Alfandegaria

Home » Alfandega » Importasaun ba Kargas » Tempu ba Liberasaun Alfandegaria Imprime pájina

Tempu ba Liberasaun Alfandegaria

Bainhira prienxe formulariu no hatama ba Alfandega, bainbain lori oras 24 hodi hetan aprovasaun husi Alfandega.

Bele lori tan tempu karik:

  • Ita nia produtu selesionadu ba halo inspeksaun ida
  • Husi inspeksaun hetan problema ida ho ita nia produtu, ka
  • Ita nia produtu presiza koloka iha kuarantina. Haree Rekezitu kona-ba Kurantina ba Timor-Leste.

 Informasaun tan