• Prosesu Inspeksaun

Home » Alfandega » Prosesu Inspeksaun Imprime pájina

Prosesu Inspeksaun

Dili Airport waiting area

Funsionariu Algfandega sira check no inspekta kareta, ro, aviaun bainhira buat sira ne’e tama no sai husi rai, sira mos check ba pasajeiru no produtus maka atu tama ba rai laran.

Halo nu’usa Alfandega halao inspesaun ida

Iha kazu balun, Alfandega bele hili ita boot no ita boot nia produtu atu inspesiona.

Inspesaun ne’e bele halao bainhira ita boot hatama kargu ida ka bainhira ita pesoalmente halo viajen ba rai ida.

Prosedimentu ne’e simples liu. Ami hakarak hato’o ami nia apresiasaun ba ita boot nia ko-operasaun hodi hanesan ita bele halo prosedimentu ne’e lalais. Favor, tuir instrusaun alfandega nian.

Sira tenki trata ita boot sira ho kortezia no respeitu, bainhira sira husi ita boot ba loke ita boot nia ai-balu no sira bele halao sira nia inpeksaun. Sira mos tenki kaer ita nia pertenses ho kuidadu.

Inspesaun bele inklui inspesaun fizika, inspesaun ba kareta no raiu-x iha postu Alfandega nian.