• Lori Produtu ka Kareta Temporariamente

Home » Alfandega » Halo Viajen ba Timor-Leste » Lori Produtu ka Kareta Temporariamente Imprime pájina

Lori Produtu ka Kareta Temporariamente

Lori merkadoria temporaria la konsidera hanesan ai-balu viajante nian

Ita boot bele lori temporariamente ba rai ida ne’e, to’o fulan 12, produtu maka la konsideradu hanesan ai-balu ne’ebe ita boot sei uza durante ita boot hela iha rai ne’e, no, hafoin lori fila-fali ba tasi-balu.

Produtu hirak ne’e ba uzu pesoal ka ba nesesidade serbisu nian. Produtu hirak ne’e labele uza ba komersiu no lori ba faan.

Admisaun temporaria sei halo bainhira prienxe formulariu Deklarasaun ATA ba Admisaun Temporaria ba Produtu Viajante nian. Formulariu ida ne’e bele hetan iha Kamara Komersiu iha ita nia rai ka husi Kamara Komersiu Internasional nia website.

Livrete ATA

Livrete ATA hanesan dokumentu aduaneiru internasional ne’ebe bele uza iha rai oin-oin no iha mundu tomak hodi kobre uzu temporariu ba produtu ne’ebe la presiza selu taxa alfandegaria.

Livrete ATA kobre:

  • amostra komersial
  • ekipamentu profesional, no
  • produtu ba aprezentasaun ka uza iha feiras, ezibisaun, shows no eventu ne’ebe hanesan.

Ide ne’e inklui komputador, feramenta reparasaun, ekipamentu fotografiku no filmes, instrumentu musikal, makina industrial, kareta, joias, faru, aprellu mediku no aviaun, kuda halai-taru, lekekia istoriku, faru ballet no sistema som.

 Livrete ATA LA kobre items peresiveis ka item konsumu ka produtu ba transformasaun ka reparasaun.

Haree Kamara Komersiu Internasional site ba detalle tan. Bainhira Timor-Leste seidauk membru Livretu ATA, ita aplika prinsipiu Livrete ATA nian.

Lori ita nia kareta temporariamente

Bainhira ita boot nia kareta to’o iha Portu Dili ka iha Postu Fronteira, hatudu deit ita nia livrete ATA ba Funsionariu Alfandega ne’ebe sei tau karimbu.

Ita bele foti ita nia kareta lalais husi portu ne’ebe la presiza selu impostu.

Ekipamentu ba kareta no bens tenki haruka fila-fali bainhira fulan 12 liu.

Montante hira maka tenki seli bainhira uza Livrete ATA

Pagamentu la’os nesesariu tanba kardenete ne’e fo garantia katak merkadoria ka ekipamentu ida ne’e sei esporta iha fulan 12 (ruanulu) nia laran, ne’eduni ita boot, la presiza selu impostu importansaun, impostu venda ka konsumu.