• Fila-fali ba Timor-Leste

Home » Alfandega » Halo Viajen ba Timor-Leste » Fila-fali ba Timor-Leste Imprime pájina

Fila-fali ba Timor-Leste

Ema sira maka fila-fali ba Timor-Leste iha autorizasaun atu lori produtu balun no kareta komersial lijeiru ne’ebe gratuitu, desdeke sira tuir kondisaun hanesan tuir mai:

Sira tenki pelumenus hela iha tasi-balu fulan 18. Situasaun komun mak estudante sira maka estuda iha tasi-balu no ema sira maka ba serbisu iha tasi-balu.

Produtus tenki hanesan ne’e:

  • Mobilia uma nian husi rai ne’ebe ita hela
  • Bisekleta no motor no rejista ho ema nia naran maka sosa ne’ebe hela iha tasi balu liu fulan 6 iha ne’eba
  • Kareta privadu ba uzu naun-komersial, trailers reboke, ka reboke ba akampamentu, ro ba uzu rekreativu, ka aviaun ba turizmu, ba uzu privadu eskluzivu ba familia no bele lori masimu pasajeiru lima deit, sasaan hirak ne’e tenki iha rejistu ho ema nia naran mak atu lori sasaan hirak ne’e mai, no data sosa sasaan hirak ne’e tenki liu fulan neen husi rai ne’ebe sira hela
  • Animal domestiku, hanesan animal estimasaun, ba uma (haree Rekezitu Kuarantina ba Timor-Leste)
  • Instrumentu portateis kona-ba arte ka profisaun seluk , ne’ebe prova katak presiza ba halo pratika ba ema ida nia profisaun, hanesan ekipamentu doutor ka artista ida nian
  • Komputador, ne’ebe iha limite 2 por membru familia, inklui numeru razoavel no proposional kona-ba jogo no midia elektronik seluk.