• Diresaun Jeral Alfandegas konvoka sorumutu konaba evaluasaun servisu 2016 no planu servisu ba 2017 no mos selebra loron Alfandegas Mundial ba 14

Home » Announcements » Diresaun Jeral Alfandegas konvoka sorumutu konaba evaluasaun servisu 2016 no planu servisu ba 2017 no mos selebra loron Alfandegas Mundial ba 14 Print Page

Diresaun Jeral Alfandegas konvoka sorumutu konaba evaluasaun servisu 2016 no planu servisu ba 2017 no mos selebra loron Alfandegas Mundial ba 14

al

Dili-26 Janeiru 2017, atu atinji objetivu servisu ho diak liu tan ba tinan fiskal foun 2017, Diresaun Jeral Alfandegas realiza sorumutu ida hodi halo evaluasaun servisu ba tinan 2016 no halo planu servisu ba 2017 ho funsiunariu hotu husi Diresaun hirak ne’ebe hakna’ar an iha Diresaun Jeral Alfandegas hanesan Diresaun Nasional (DN) Operasaun, DN Konformidade, DN Administrasaun, DN Jestaun Riskus, Unidade Politika no Prosedimentus, Unidade Auditoria no Etika no Unidade Asesoria Jurídika.

Iha nia intrudusaun, Diretur Jeral Alfandegas, “José Antonio Fátima Abilio dehan, objetivu husi sorumutu ne’e atu funsiunariu sira husi diresaun hotu bele halibur hamutuk hodi halo evaluasaun ba servisu hotu ne’ebe mak halo ona iha 2016 no hare ba planu 2017 nian”.

Diresaun 7 ne’ebe hakna’ar an iha Diresaun Jeral ne’e halo sira nia apresentasaun hodi hare atinjimentu no difikuldades durante 2016 no mos halo diskusaun klean liu tan konaba ba planu servisu 2017.

Sorumutu ne’e mos koalia konaba preparasaun no programa ne’ebe mak sei hala’o atu selebra loron Alfandegas mundial ne’ebe mak monu iha loron 28 Janeiru 2017.

José Antonio sublina liu tan, “Hau agradese ita bo’ot sira hotu nia prezensa iha fatin ne’e no ita bele koalia liu tan konaba loron ALfandegas Mundial . Tinan ne’e ho nia slogan mak “Analiza de dadus ba jestaun dezempeñu efikasia iha fronteira”. Slogan ne’e sai hanesan pontu ne’ebe ita atu konsentra ba, slogan ne’ebe bele animu, fo espiritu no sai hanesan alvu atu ema bele servisu diak liu tan hodi bele alkansa servisu diresaun nian”.

Diretur Jeral ne’e husu ba funsiunariu hotu atu ho evaluasaun hanesan ne’e no idade diresaun ne’ebe aumenta bo’ot, sira bele hatudu sira nia dedikasaun no profesionalismu servisu ne’ebe diak liu tan kompara ho tinan uluk no nasaun sira seluk.

Nia dehan, “tamba esforsu husi parte hotu nune’e Diresaun Jeral Alfandegas konsege hetan reseitas no ultrapassa targetu Ministériu Finansas nian ne’ebe mak fo ba hanesan iha tinan 2016 diresaun jeral ne’e konsege hetan reseitas hamutuk $ 75.4 miloens ne’e signifika katak kada tinan konsege hasa’e reseitas maka’as $ 10 miloens”.

Governante ne’e fo hanoin nafatin katak, laiha ema ida servisu mesak, ita hamutuk fo liman no kontribui ba malu mak foin bele hetan susesu ida ne’e.