• Diskursu Husi Ministru Planu no Finansas

Home » Anúnsiu » Diskursu Husi Ministru Planu no Finansas Imprime pájina

Diskursu Husi Ministru Planu no Finansas

Diskursu husi Ministru Planu no Finansas iha, Segunda-feira, loron 2 fulan Outubru tinan 2017, bele hare iha ne’e