• Diskursu MPF iha Lansamentu Relatóriu Monografia Edukasaun iha DGE.

Home » Anúncios » Diskursu MPF iha Lansamentu Relatóriu Monografia Edukasaun iha DGE. Imprimir a página

Diskursu MPF iha Lansamentu Relatóriu Monografia Edukasaun iha DGE.

LIAFUAN MINISTRU PLANU NO FINANSAS IHA SERIMÓNIA LANSAMENTU RELATÓRIU TEMÁTIKU SENSUS POPULASAUN NO UMA-KAIN TIMOR-LESTE 2015.

Atu hatene klaru liu kona ba diskursu refere,bele hare iha: Diskursu MPF iha Lancamentu Relatoriu monografia Edukasaun iha DGE