• Diskursu MPF iha Serimonia Isar Bandeira 5 Fevereiru.

Home » Announcements » Diskursu MPF iha Serimonia Isar Bandeira 5 Fevereiru. Print Page

Diskursu MPF iha Serimonia Isar Bandeira 5 Fevereiru.

Liafuan Badak Husi Ministru Planu no Finansas
Iha Okaziaun Serimónia Hasa’e Bandeira
Iha Ministériu Planu no Finansas
Segunda-feira, loron 5 fulan Fevereiru tinan 2018

Atu hare diskursu kompletu, klick iha link tuir mai: Diskursu MPF iha Serimonia Isar Bandeira 5 Fevereiru 2018