• Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira.

Home » Announcements » Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira. Print Page

Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira.

20180402_Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira

Liafuan Ministru Planu no Finansas iha Serimónia isar bandeira, 2 de Abril 2018

Atu hatene klaru liu kona-ba diskursu refere,bele hare iha: Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira