• Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira.

Home » Anúnsiu » Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira. Imprime pájina

Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira.

Liafuan Ministru Planu no Finansas iha Serimónia isar bandeira, 2 de Abril 2018

Atu hatene klaru liu kona-ba diskursu refere,bele hare iha: Diskursu MPF iha Serimonia Isar da Bandeira