• Ema Hotu-Hotu Tenki Iha Konsiênsia Simu Subsídiu 100 Dolar

Home » Announcements » Ema Hotu-Hotu Tenki Iha Konsiênsia Simu Subsídiu 100 Dolar Print Page

Ema Hotu-Hotu Tenki Iha Konsiênsia Simu Subsídiu 100 Dolar

Vice-Ministra Finansas Sara Lobo Brites hateten Governu nia desizaun ne’e klaru, objetivu 100 dolar ne’e atu apoiu ba ema ne’ebé maka la iha rendimentu no rendimentu fulan-fulan menus husi 500 dolar.

“Governu nia desizaun ne’e klaru, objetivu 100 dolar ne’e atu apoiu ba ema ne’ebé maka la iha rendimentu fulan-fulan nomós rendimentu fulan-fulan menus husi 500 dolar. Tuir loloos ema hotu-hotu tenki iha konsiênsia ba ida ne’e, se maka senti dehan katak rendimentu uma kain mais 500 dolar ba leten nia la-eligível atu hetan subsídiu”, informa Vice-Ministra Finansas Sara Lobo Brites iha Palácio Governu hafoin enkontru Conselho de Ministros iha loron 10 Fulan-Junho 2020.

Governante ne’e esplika, entaun meius saida maka halo hodi filtrazen dadus ne’ebé maka Institutu Nasionál Seguransa Sosiál (INSS) iha. Mas ida ne’e karik la masimu, tanba ita selu ne’e ba uma kain naran ne’e xefi família maka iha ne’ebá. Maibé naran iha INSS ne’e funsionáriu individu empregadu nia naran, dalaruma kruzamentu dadus ne’e la masimu.

“Mas agora prosesu ida iha tempu badak, ami mós haree katak difisil teb-tebes ba Ministériu Administrasaun Estatál ho Ministériu Solidaridade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) atu identifika loloos ema nia rendimentu mensal”.

Vice-Ministra mós reforsa tan katak, Ha’u hanoin prosesu sira iha futuru mekanismu tenki di’ak, para evita ona ita bolu dehan oportunismu ka fee riders ne’ebé aproveita sitausaun ne’ebé agora akontese. Desizaun iha Conselho de Ministros ne’e 500 dolar mai kraik maka eligível ba simu subsídiu.

“Situasaun maka halo hanesan ne’e, loloos ne’e ema ida-diak tenki iha nia konsensia rasik”.

Hatan kona-ba gastu orsamentu, Governante ne’e esplika, konserteza kuantu mais ita loke ninia aplikasaun ba ema hotu-hotu ne’e afeta ninia osan no tenki iha osan barak liutan. Mas objetivu ne’e dehan katak, iha estadu emergência ita bandu ema la halo ninia negósiu loro-loron. Ema barak afetadu husi estadu emergência ne’e maka Conselho de Ministros decide. Ema ne’ebé maka la iha rendimentu no simu osan ki’ik husi 500 dolar mai kraik eligível atu hetan subsídiu.