• Enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF)

Home » Documents and Forms » Enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF) Print Page

Enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF)

2017, Diretor Jeral Finansas Estadu, Sr. Januario da Gama hodi Ministra no Vice Ministru nia fatin diriji enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF) ne’ebe partisipa husi Unidade Trabalhu hotu (Diresaun Jeral, Diresaun Nasional, Gabinete no Unidade).

Iha enkontru ne’e koalia konaba agenda hirak hanesan adoptasaun ba esbosu ajenda ne’e rasik, aprovasaun ba aktas ne’be husi enkontru KKMF iha loron 3 no 17 Abril 2017 nian, aktualizasaun ba pontu aksaun, planu kompra ro ba Diresaun Jeral Alfandega, reuniaun koordenasaun konaba Roll Over Fundus infrastrutura 2016-2017, publikasaun kontas nasional 2015, apresentasaun taka kontas 2014-2015, stakeholder agreement konaba fábrika semente halo koordenasaun ho MEKAE ho MPRM, sistema ba rezime kontributivu, servisu hirak ne’ebe la’o hela iha Unidade Trabalhu sira no avaliasaun ba servisu hirak ne’ebe durante ne’e lao hela.

Maski Ministra la marka prezensa iha enkontru ne’e maibe liu husi Xefe Gabineti Ministra, Sra. Balbina hatutan mensajem balun husi Ministra mak hanesan husu atu Unidade, Gabinete no Diresaun sira tenki koordena ho didiak hodi bele kumpri no muda ba edifísiu foun tuir orariu ne’ebe hasai ona, Unidade trabalhu sira tenki hatama sira nia relatoriu hodi bele inklui iha Hand over report ho nune’e unidae PBPEO bele finaliza iha fulan Maiu ne’e no husu atu unidade trabalhu sira labele husik hela file sira iha ne’e tamba edifísiu tuan ne’e sei okupa fali husi Diresaun Jeral Impostu, Alfandega, Asset no Reforma Fiskal no koordena ho Sentru Arkivu sira atu halo jestaun ho diak ba fali sira hotu atu nune’e wainhira muda ba edifísiu foun lori deit dokumentus hirak ne’ebe ita presija duni ba servisu nian.

Sr. Januario da Gama husu katak relasiona ho kestaun koordenasaun no tékniku, atu diijente sira kontinua envia husi email hodi bele informa liu tan no konaba kestaun ne’ebe presija desizaun polítika sei haruka ba edifisiu ezekutivuhodi bele hetan desizaun husi Ministra ka Vice Ministru.

Wainhira remata enkontru ne’e, Sr. Gama mos hato’o apresiasaun ba partisipasaun másimu husi dirijinte hotu ne’ebe hatudu ona koordenasaun no forsa tékniku ne’ebe diak hodi bele asegura funsionamentu Ministériu Finansas ne’e ba oin nafatin no isu no mos aktas hirak ne’ebe ohin iha enkontru ne’e sei apresenta ba Ministra no Vice Ministru iha enkontru KKMF tuir mai hodi bele foti desizaun ruma.

Document: Download:
Enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF) English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian