• Enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF)

Home » Anúnsiu » Enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF) Imprime pájina

Enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF)

kkfm

Knowledge Centre, 3 Abril 2017, Vice Ministru Finansas, Sr. Helder Lopes diriji enkontru Konseilu Konsultativu Ministériu Finansas (KKMF) ne’ebe partisipa husi Unidade Trabalhu hotu (DJ, DN, Gabinete no Unidade), iha enkontru ida ne’e hodi koalia konaba servisu hirak ne’ebe la’o hela iha Unidade Trabalhu sira no avaliasaun ba servisu hirak ne’ebe durante nee lao hela.

Vice Ministru iha nia intrudusaun hodi fo apresiasaun no parabens ba Jestores hotu no funsiunariu tomak ne’ebe mak partisipa iha eleisaun presidensial ne’ebe lao ho susesu, no ida ne’e hatudu katak ita nia maturidade polítika no prosesu demokrasia iha Timor-Leste lao diak tebes. Vice Ministru mos fo parabens ba funsiunariu tomak, tamba mesmu laiha enkontru regular KKMF nian desde 17 Fevereiru liu ba, maibe dezempeñu Ministériu Finansas kontinua lao ho diak tamba kontribuisaun husi Jestores no funsiunariu hotu nian.

Iha enkontru ne’e Vice Ministru mos kestiona konaba partisipasaun funsiunariu iha serimonia icar bandeira, tamba ne husu ba Unidade Rekursu Humanu para hato’o fali Padraun Operasaun Prosedimentu (SOP) sobre icar bandeira nian para funsiunariu sira bele partisipa ativu liu iha icar bandeira.

Iha enkontru ne’e, Vice Ministru fahe material hirak ne’ebe mak apresenta iha enkontru Konseilu Ministru semana kotuk mak hanesan:
– Adezaun ba Banku Investimentu Infrastrutura Asia nian ne’ebe banku aseita proposta aplikasaun Timor-Leste nian no parte Ministériu Finansas atu kompleta dokumentus hodi bele sai membru. Hein katak iha fulan Julhu iha enkontru annual ba AIIB nian iha Korea du Sul;
– Apresenta konaba pre-vizaun ba akordu imprestimu entre Governu Timor-Leste ho Asian Development Bank (ADB) atu finansia projetu Estrada Manatuto – Baucau . Pre-vizaun ne’e halo tamba ADB fo opsaun ba Timor-Leste atu bele selu imprestimu iha moeda dolar, uluk iha moeda ISTIA. ISTIA hanesan koordenasaun entre moedas no nasaun sira. Tan ne’e Ministériu Finansas rekomenda ba Konseilu Ministru para Timor-Leste selu ho dolar no Konseilu Ministru aprova ona no Ministériu Finansas halo revizaun ona ba akordu ida ne’e;
– Kontratu Free balance nian ne’ebe ke ISU Unit no Komisaun Nasional Aprovizionamentu mak apresenta sobre pagamentu Free balance nian ne’ebe outstanding hela mai husi kontratu 2016 . apresenta mos konaba kontratu foun ba free balance ba tinan 2017 nian. Konseilu Ministru aprova no fo instrusaun para bainhira tama ba tinan fiskal 2018 tenki haka’as ona para avansa ho konkursu ba sistema Jestaun Finansa Públika;
– Konseilu Ministru mos aprovasaun ba kontribuisaun finanseiru ho montante $50.000 ba relatoriu Konseilu Seguransa nian iha ONU. Osan ne’e mai husi Dotasoens Todu Governu no fundu kontribuisaun Finanseira tan ne’e husu Diresaun Jeral Finansa Estadu atu toma konta sobre asuntu ida ne’e.

Ikus liu Vice Ministru fo orientasaun no apresiasaun ba Diresoens sira liu-liu Diresaun Jerais no mos Unidade sira iha Ministériu Finansas ne’ebe hala’o ona servisu durante fulan hirak nia laran ho diak. KKMF tuir mai sei hala’o iha 19 Abril 2017 no karik Ministra no Vice laiha fatin, KKMF sei lidera husi Diretor Jeral ou Xefe Unidade ne’ebe mak halo minutas KKMF anterior nian. KKMF sei organiza husi Gabinete Ministerial.