• Ezekusaun OJE 2019 Atinzi Ona Pursentu 78.6

Home » Anúnsiu » Ezekusaun OJE 2019 Atinzi Ona Pursentu 78.6 Imprime pájina

Ezekusaun OJE 2019 Atinzi Ona Pursentu 78.6

20191204_Ezekusaun OJE 2019 Atinzi Ona Pursentu 78 2

Dili, 04 Dezembru (Ministériu Finansas) – Ministra Finansas en Ezersisiu, Sara Lobo Brites hateten Ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu tinan 2019 nia cash ho obrigasoens purvolta pursentu 78.6, maibé ita sei iha fulan Dezembru ne’e duni progresu ezekusaun sei sa’e.

“Ita nia kalkulu to’o Dezembru ninian range mais ou menus to’o 83 ou 85 pursentu ida masimu hanoin governu sei bele ezekuta”. Informa Ministra Finansas en Ezersisiu, Sara Lobo Brites hafoin enkontru membru VIII Governu Konstitusionál ne’ebé Prezidi hosi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Palasiu Governu.

Ministra Finansas en Funsaun Sara Lobo Brites, relata ezekusaun tun maka Kapital Dezenvolvimentu Inklui mós projetu sira ne’ebé finansia hosi imprestimu ninia ezekusaun ki’ik. Derestu ita asegura katak to’o fim Dezembru sei ezekuta.

Ministériu sira ne’ebé maka responsabiliza ba iha Kapitál Dezenvolvimentu ka Fundu Infraestrutura sira hatene diak liu.

Maibé enjerál ita bele hare’e prosesu balun hanesan aprovizionamentu lori tempu depois iha mós kestoin sira hanesan indiminizasaun ba iha rai uza ba estradas dalaruma lori tempu. Iha mós difikuldade hosi kompaña sira ne’ebé maka kaer projetu. Ministeriu Finansas nia konpetensia atu prosesa pagamentu sei bazeia ba progresu husi projetu nebe iha.

Iha kestaun lubuk ida-ne’ebé maka iha kategoria ida-ne’e Fundu Infraestrutura ka Kapitál Dezenvolvimentu infrenta, liu-liu projetus fízikus ne’ebé mak tenki lori duni tempu para implementa.