• Ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2019 Atinzi 45%

Home » Anúnsiu » Ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2019 Atinzi 45% Imprime pájina

Ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2019 Atinzi 45%

IMG_0380

Ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu Tinan 2019 atinzi ona 45% depois halo transferensia saláriu fulan Jullu 2019. Ezekusaun 45% ne’e inklui ona imprestimus ho Fundus Kapital Humanu. Ezekusaun ba Kapital minor no kapital dezenvolvimentu purvolta 30%.

“Ita espera pagamentu ba projetu bo’ot sira iha tempu badak bele aselera para ezekusaun bele sa’e”. Informa Ministra Finansas En Ezersisiu no Vise Ministra Finansas Sara Lobo Brites iha palasiu governu hafoin partisipa enkontru Konsellu Ministru iha loron 24 Jullu 2019.