• Ezekusaun Reál Fundo Covid-19 to’o Inisiu Novembru Atinji 41%

Home » Announcements » Ezekusaun Reál Fundo Covid-19 to’o Inisiu Novembru Atinji 41% Print Page

Ezekusaun Reál Fundo Covid-19 to’o Inisiu Novembru Atinji 41%

Díli, 5 novembru 2021 – Taxa ezekusaun reál Fundu Covid-19 to’o iha inisiu Fulan Daruak, Trimestre Dahaat atinji ona millaun $117,7 ka 41% husi totál orsamentu retifikativu alokadu millaun $287,6. Enkuantu taxa ezekusaun atuál ne’ebé inklui kompromisu no obrigasaun sira, to’o iha inisiu fulan-novembru, atinji ona 48%.

Taxa ezekusaun tuir klasifikasaun ekonómiku, aas liu mak iha kategoria Bens no Servisus ne’ebé mak ezekuta ona millaun $82,9 ka 42% husi orsamentu alokadu millaun $198,6. Tuir kedan ho Transferénsia Públika ne’ebé mak ezekuta ona millaun $32 ka 42% husi orsamentu alokadu millaun $76,2. Kapitál Menór ezekuta ona millaun $1,1 ka 26% husi orsamentu alokadu millaun $4,5. Enkuantu Kapitál Dezenvolvimentu ezekuta ona millaun $1,5 ka 19% husi orsamentu alokadu millaun $8,1.

Tuir-mai progresu ezekusaun reál tuir medidas sosio-ekonómiku: Moratoria de Crédito, ezekuta ona 100% husi orsamentu alokadu millaun $2; pagamentu ba programa Cesta Básica, ezekuta ona millaun $63,9 ka 94% husi orsamentu alokadu millaun $68,1; Apoiu ba Empregu, ezekuta ona millaun $22,6 ka 50% husi orsamentu alokadu millaun $45,3; Apoiu propinas ba estudante ensinu superiór, ezekuta ona millaun $5,6 ka 40% husi orsamentu alokadu millaun $14; Mitigasaun no Prevensaun Covid-19 inklui finansiamentu operasaun Sentru Integradu Jestaun Krize, ezekuta ona millaun $17,1 ka 21% husi orsamentu alokadu millaun $83,2. 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐮 𝐛𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐥𝐥𝐚𝐝𝐨́𝐫 𝐥𝐢𝐧̃𝐚-𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐳𝐞𝐤𝐮𝐭𝐚 𝐨𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚𝐮𝐧 $𝟔,𝟐 𝐤𝐚 𝟏𝟐% 𝐡𝐮𝐬𝐢 𝐨𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮 𝐚𝐥𝐨𝐤𝐚𝐝𝐮 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚𝐮𝐧 $𝟓𝟏,𝟗. Apoiu Seguransa Alimentár foin mak ezekuta de’it $103,908 ka 1% husi orsamentu alokadu millaun $12.

Tuir projesaun fluxu kaixa no haree mós ba ritmu ezekusaun husi fulan-janeiru 2021 to’o fulan-outubru 2021, taxa Ezekusaun Reál Fundu Covid-19 to’o iha fulan-dezembru nia rohan sei bele atinji 66% kompara ho tinan kotuk 58%. ***