• Funsionáriu Tenki Hala’o Servisu Ho Forma Profesionál Rigor Transparensia no Responsabilidade

Home » Announcements » Funsionáriu Tenki Hala’o Servisu Ho Forma Profesionál Rigor Transparensia no Responsabilidade Print Page

Funsionáriu Tenki Hala’o Servisu Ho Forma Profesionál Rigor Transparensia no Responsabilidade

Ministru Finansas, Rui A. Gomes no Vise-Ministra Finansas, Sara Lobo Brites akompaña husi Diretór Jerál sira hala’o enkontru anuál ho funsionáriu Autoridade Aduaneira (A.A), Autoridade Tributaria (A.T) no Diresaun Jerál Estatistika (DJE) Munisipiu Covalima hodi diskuti kona-ba dezempeñu servisu no dezafius sira ne’ebé funsionáriu sira hasoru iha knaar fatin.

Ministru Finansas Rui A. Gomes hateten Há’u nia apelu konsentra iha ita nia servisu, hala’o ita nia servisu ho forma ida profesionál hanesan ita boot sira halo dau-daun ne’e ho rigor, trasparensia no ho responsabilidade tanba ida ne’e importante. Hau espera katak, ita hotu sei servisu hamutuk iha ekipa ida atu eleva ita nia servisu.

“Kuandu ita koalia iha liafuan popular dehan katak Nasionalismu ba Estadu, maibé ita nia lala’ok ne’e la ajuda signifika katak ita kontradis ba buat sira ne’ebé ita rasik ko’alia”, informa Ministru Finansas, Rui A. Gomes bainhira hala’o enkontru ho funsionáriu sira iha Auditorium Munisipiu Cavalima iha loron 17 fulan-Dezembru tinan 2020.

Governante ne’e apela sei tau matan hamutuk ba oin no sei servisu ho rigor.

“Alfandega no Tributaria dezempeña nai papel importante teb-tbes tanba lor-loron iha tranzasaun sasan ne’ebé tama liuhusi fronteira, ho nune prezensa Alfandega mós iha fatin-fatin hanesan Salele, Batugede no Oe-Cusse”.

Ministru Finansas Rui A. Gomes esplika, prezensa ita boot sira nia importante no ita boot sira maka lutu ba Nasaun. Tanba saida primeriu tenki assegura tranzesaun beins la’o nafain iha tempo ne’ebé hanesan assegura mos katak Estadu ne’e iha seguransa. Dalaruma sasan sira ne’ebé tama bele tama ilegal ka (kontra bandu) hanesan, brankamentu kapitais, trafiku humanu, trafiku drogas, trafiku armas no selu-seluk tan.

“Ita boot sira sai lutu ida importante teb-tebes ba seguransa Estadu. Tanba ne’e maka há’u hakarak apela husi parte ida ne’e hahú 2021 ba oin ita sei tau importansia makas ho rigor no trasferensia”.

Ministru mós refora tan, enkuantu ita seidauk iha Lei anti-dumping iha ita nia Nasaun maka Alfandega no Tributaria dezempeña papel importante teb-tebes para atu assegura konkorensia ekonómika iha ita nia Nasaun ne’e la’o ho konkorensia.

“Ita espera katak, ita bele avansa ho lei sira balun para atu assegura ita nia ekonómia ne’ebé sei fraku teb-tebes”.
Tinan oin Ministériu Finansas mós sei aloka Orsamentu para atu hadia infrestrutura, rekursu humanus. Klaru katak ita la promote tinan oin ita boot sira nia moris ne’e diak ona, maibé gradualmente ita sei bele hadia. REMATA