• 8 Relatoriu Anual kona-ba Aprovizionamentu

Home » Aprovizionamentu » Gia Pratika Diak ba Kontratu Publiku » 8 Relatoriu Anual kona-ba Aprovizionamentu Imprime pájina

8 Relatoriu Anual kona-ba Aprovizionamentu

Dekretu-Lei Aprovizionamentu presiza tinan-tinan tau hamutuk, analiza no halo relatoriu data no informasaun aprovizionamentu governu nian husi Ministeriu no ajensia governu ida-idak, ba Servisu Aprovizionamentu Ministeriu Finansas nian. 

Rekerimentu kona-ba relatoriu depende ba nivel akreditasaun aprovizionamentu nian husi Ministeriu ka Ajensia ida-idak no mos ba natureza atividade aprovizionamentu nian. 

Gia Pratika Diak 8: Relatoriu Aprovizionamentu Anual

Informasaun-xave 

Ministeriu Finansas dezenvove gia barak kona-ba prosesu aprovizionamentu no dokumentasaun maka presiza ba funsionariu governu ne’ebe sosa bens, servisu ka obras ho Governu Timor-Leste nia naran

Gia ba Pratika Diak 8: Relatoriu Aprovizionamentu Anual esplika halo nu’usa prepara Relatoriu Aprovizionamentu Anual nia atividade ba tinan finansial idak-idak. 

Dokumentu 

Gia ida ne’e mos inklui dokumentu xave ba pasu ida ne’e iha prosesu aprovizionamentu: 

  • Relatoriu Aprovizionamentu Anual Interinu (Aneksu A)
  • Relatoriu Aprovizionamentu Anual (Aneksu B)
  • Sertifikadu Anual ba Konformidade (Aneksu C)