• 3 Prosesu Tender no Dokumentu Tender

Home » Aprovizionamentu » Gia Pratika Diak ba Kontratu Publiku » 3 Prosesu Tender no Dokumentu Tender Imprime pájina

3 Prosesu Tender no Dokumentu Tender

Bainhira halo akizisaun ida ho Governu Timor-Leste nia naran, ita presiza kompriende katak iha prosesu tender oin-oin no bainhira no halo nu’usa bele uza buat hirak ne’e. Ida ne’e hatudu iha Dekretu-Lei. 

Gia Pratika Diak 3: Prosesu tender no Dokumentu tender

Informasaun-xave

Ministeriu Finansas dezenvove gia barak kona-ba prosesu aprovizionamentu no dokumentasaun maka presiza ba funsionariu governu ne’ebe sosa bens, servisu ka obras ho Governu Timor-Leste nia naran. 

Gia Pratika Diak 3: Prosesu tender no Dokumentu tender sumariza prosesu xave ba tender no halo nu’usa ita bele halao buat hirak ne’e. 

Prosesu-xave ba tender mak hanesan tuir mai:

 • Pedidu ba kuotasaun
 • Tender Publiku
 • Tender Publiku nasional
 • Tender Publiku Internasional
 • Tender limitadu husi pre-kualifikasaun
 • Tender limitadu
 • Prosedimentu tuir negosiasaun, no
 • Arpovizionamentu tuir single source no oferta inkluziva 

Dokumentus 

Gia ida ne’e inklui mos dokumentus importante ba pasu ida ne’e iha prosesu aprovizionamentu: 

 • Verifikasaun kona-ba Konduta Aprovizionamentu (Aneksu A)
 • Pedidu ba kuotasaun simples (RFQ): Bens no Servisus relasionadus
 • Pedidu ba kuatasaun simples (RFQ): Obras (Aneksu C)
 • Pedidu ba Kuatasaun simples (RFQ): servisu kona-ba konsultaria (Aneksu D)
 • Konvite ba bid (ITB): Bens no Servisus Relasionadus (Aneksu E)
 • Konvite ba Bid (ITB): Obras mediu (Aneksu F)
 • Pedidu ba Proposals (RFP): Servisu Konsultaria (Amostra deit) (Aneksu G)
 • Sertifikadu kona-ba isensaun (Aneksu H)
 • Surat ba ema ne’ebe manan tender (Aneksu I), no
 • Surat ba ema ne’ebe la manan tender (Aneksu J).