• Intervensaun Vice-Ministra no Ministra Finansas Interina Ba Lansamentu Resultadu Sensu Agríkola 2019

Home » Announcements » Intervensaun Vice-Ministra no Ministra Finansas Interina Ba Lansamentu Resultadu Sensu Agríkola 2019 Print Page

Intervensaun Vice-Ministra no Ministra Finansas Interina Ba Lansamentu Resultadu Sensu Agríkola 2019

Excelências kolega membru Governu sira

Distintos membrus Parlamentu Nasional

Distintos konvidados no partisipantes tomak

Ho onra boot no laran ksolok maka ohin loron, ita hotu halibur iha ne’e hodi halo lansamentu ba “Relatoriu Sensu Agríkola 2019”, nudar sensu agríkola ba da-uluk hafoin restaurasaun independênsia Timor-Leste.

Sekretariadu Tekniku Sensu Agrikula ne’ebe kompostu hosi Diresaun Jerál Estatístika husi Ministériu Finansas hamutu ho Ministériu Agrikultura no Peskas maka hetan responsabilidade tomak hodi organiza sensu agríkola da-uluk ida ne’e no hetan apoiu tekniku husi (Organizasaun Aihan Mundial)/FAO. Sensu agríkola hahu preparasaun iha tinan 2018 no atual sensu ne’ebe implementa iha teritoriu laran tomak hahu iha loron 12 de Agusto to’o 31 de Outubro 2019. Nunee, mai ita hamutuk agredese no kongratula sira hotu ne’ebe involve iha prosesu ida ne’e, ba servisu diak ne’ebe halo ona, hahu husi preparasaun, implementasaun no hakerek relatóriu sensu.

Sensu agríkola importante teb-tebes ba Timor-Leste tambá permite Governu no entidades tomak atu:

  1. hatene dadus lolós kona-bá estrutura kada uma-kain agrikultor, dezenvolvimentu rural no padraun moris agrikultores iha áreas rurais.
  2. hatene kona-ba dezenvolvimentu setor agrikultura ne’ebe nudar setor prinsipal ida ba dezenvolvimentu ekonómiku iha Timor-Leste.
  3. hadia politíka no planeamentu ba dezenvolvimentu agrikultura bazeia dadus no informasaun atualizada nunee bele hasa’e produsaun agríkola, pekuária no peskas,
  4. dezenvolve setor agrikultura hodi kontribui ba dezenvolvimentu rural, diversifikasaun ekonómika, kriasaun kampu servisu – liu-liu iha áreas rurais, hasa’e rendimentos agrikultores, no sei kontribui ba hamenus kiak iha Timor-Leste.

Resultadus prinsipais husi sensu agríkola 2019 inklui:

  • 66 pursentu uma-kain maka agrikultor ka uma-kain  hamutuk 141,141 husi total uma-kain 213,417. Nee signifika katak setor agrikultura importante teb-tebes iha prosesu dezenvolvimentu Timor-Leste nian tambá maioria uma-kain sei depende ba setor ida nee.
  • Area ne’ebe kuda husi uma-kain maka 216,180 hektares no husi Instituisaun maka 3,070 hektares. Informasaun ida nee importante atu hatene kona-ba utilizasaun rai ba produsaun agríkola.
  • 15 pursentu uma-kain agrikultor lidera husi feto no 85 pursentu uma-kain agrikultor lidera husi mane. Informasaun nee importante katak dezenvolvimentu agrikultura tenke konsidera mos ezistensia no partisipasaun feto iha setor ida nee.
  • 62 pursentu uma-kain maka hakiak animal boot (hanesan karau no kuda), 92 pursentu uma-kain hakiak animal ki’ik (hanesan fahi no bibi) no 82 pursentu uma-kain hakiak manu. Dadus ida nee permite ita atu hatene produtividade iha sub-setor pekuaria, ne’ebe importante atu kontribui ba hadia nutrisaun povu nian, hatama rendimentu ba bala nain sira no iha potensia ba subtituisaun importansaun no promove esportasaun iha futuru.
  • 60 pursentu uma-kain maka envolve iha atividades peskas no husi total ida nee, 25 pursentu la iha ró. Dadus ida nee hatudu katak maske Timor-Leste iha potensia boot ba sub-setor peskas, partisipasaun uma-kain iha sub-setor nee sei minimu no sei ho pratika peska tradisional.
  • 28.2 pursentu uma-kain kain agrikultor maka la eskola, 27.6 pursentu iha nível edukasaun primaria, 13.5 pursentu ho nível edukasaun pre-sekundaria, 15.8% ho nível edukasaun sekundaria, 2.2 pursentu ho nível edukasaun diploma, no 3.9 pursentu deit maka ho nível edukasuan lisensiatura. Informasaun ida nee importante atu define planu no estratéjia ba programa “estensaun” no “mekanizasaun” hodi hása’e produtividade iha setor agrikultura.

Resultadu sensu agríkola ne’ebe hau hato’o nee nudar informasaun jeral deit. Husu ba parte interviniente sira no entidade públiku, privadu no parseirus dezenvolvimentu sira atu asesu informasaun kompletu iha relatóriu ne’ebe ita sei lansa hamutuk ou bele mos asesu ba relatorio refere liu hosi website Diresaun Jeral Estastika. Ita halo investimentu boot (osan, enerjia no tempu) ba sensu agríkola 2019 atu hetan retornu iha futuru. Retornu esperadu maka uma kain agrikultores nia moris sai diak tambá Governu no entidades relevantes halo polítika, estratéjia no programa dezenvolvimentu setor agrikultura bazeia ba dadus ne’ebe komprehensivu, konfiavel no atualizadu.

Governu kontinua kompremetidu atu promove politíka bazeia ba evidensia, nunee dadus husi sensu agríkola nee sei komplementa dadus sensu uma-kain foun ne’ebe sei realiaza iha 2021 no dadus husi “Timor-Leste Survey of Living Standard (TLSLS) ne’ebe sei kolekta iha tinan 2022. Dadus hirak nee sei permite ita hatene lolos komponente sira iha ita nia kamada sosial atu halo analize no hatene buat barak, inklui kona-ba agrikultura, demografia no padraun moris povu nian.

Ate remata, hau hakarak hato’o fali katak investimentu sira ne’ebe halo ba peskiza no analize sei hamosu retornu wainhira dadus no informasaun hirak nee hotu2 utiliza ho didiak. Nunee husu ba entidades tomak – publiku no privadu atu utiliza dadus hirak ba interesse prosesu dezenvolvimentu iha Timor-Leste.

Sekretariadu Tekniku, enumeradores no ba maluk agrikultor no hakiak nain sira ne’ebe fo ona idak2 nia kontribuisaun ba relatorio ida ne’e, hodi MF nia naran hakarak agradece no parabenisa ba hotu2 ninia involvimentu iha sensu agrikula 2019.

Agradese ba hotu2 nia partisipasaun ho atensaun