• KALENDARIU TREINAMENTU JESTAUN FINANSAS PUBLIKAS (JFP) 2017

Home » Anúncios » Notícias » KALENDARIU TREINAMENTU JESTAUN FINANSAS PUBLIKAS (JFP) 2017 Imprimir a página

KALENDARIU TREINAMENTU JESTAUN FINANSAS PUBLIKAS (JFP) 2017

Bele hare ona Kalendariu ba Treinamentu Jestaun Finansas Publikas (JFP) 2017 iha ne’e…
Orariu ba treinamentu individual ba partisipante nebe hetan ona nomeiasaun husi institusaun bele vizita email ida idak nebe rejistu ona. Ba informasaun klaru liu tan bele envia email ba iha pfmcbc@mof.gov.tl.