• KM Aprova Ona Dekretu Lei Regula Jestaun Fundu Covid-19

Home » Announcements » KM Aprova Ona Dekretu Lei Regula Jestaun Fundu Covid-19 Print Page

KM Aprova Ona Dekretu Lei Regula Jestaun Fundu Covid-19

Governu liu husi Ministériu Finansas (MF) aprezenta ona dekretu lei ne’ebé sei regulamenta jestaun fundu Covid-19 iha reuniaun Konsellu Ministru. Dekretu lei ne’e ko’alia liu kona-ba kna’ar konsellu administrasaun nian, finalidade husi fundu ne’e rasik nomós despezas sira ne’ebé atu kobre husi fundu refere.

Tuir Ministra Finansas em exercíciu i Atuál Vise-Ministra Sara Lobo Brites hateten ohin Ministériu Finansas aprezenta dekretu lei ne’ebé maka atu regulamenta jestaun fundu Covid-19. Dekretu lei ne’e ohin ko’alia liu kona-ba kna’ar konsellu administrasaun, finalidade husi fundu ne’e nomós despeza ne’ebé maka sei kobre husi fundu ne’e rasik. Ko’alia mós kona-ba mekanismu oinsa maka fundu ne’e aprova proposta sira mai husi Konsellu Interministériál.

“Ne’ebé ohin hetan aprovasaun husi Konsellu Ministru, maibé sei iha alterasaun balun espera iha tempu badak bele haruka ona ba Prezidenti Repúblika hodi promulga ho nune’e ita bele hahú ezekuta fundu Covid-19”, informa Ministra Finansas em exercíciu i Atuál Vise-Ministra Sara Lobo Brites iha Centro Convenção Dili (CCD) hafoin enkontru konsellu ministru iha loron 08 Fulan-Abril 2020.
Hatan kona-ba mekanismu sira, Governante ne’e esplika katak Parlamentu autoriza atu foti husi Fundu Minarai atu finansia fundu ne’e. Agora ita foin kria fundu ne’e ne’ebé maka sei liu husi dekretu lei. Depois Prezidenti promulga tiha dekretu lei ne’e, maka ita foin bele estabelese nia mekanismu ezekusaun hanesan mós dekretu ezekusaun ba orsamentu duodésimu. Purtantu foin iha faze ida ne’e, bainhira dekretu lei ida ne’e seidauk promulga seidauk bele ezekuta.

Ministra Finansas em exercíciu i Atuál Vise-Ministra Sara Lobo Brites esplika liutan katak, depois dekretu lei ne’e promulga tiha ona, Ministériu Finansas sei loke nia sub-konta propriu ba iha Covid-19 nian iha Banku Centrál. Ho nune’e halo pedidu ba Banku Centrál para bele transfere montante millaun $ 150 refere ba iha fundu Covid-19 nian.