• Komunikadu ba Imprensa

Home » Anúnsiu » Komunikadu ba Imprensa Imprime pájina

Komunikadu ba Imprensa

Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Fevereiro 2019

Mudansa persentajen IPK Grupu Hotu mensal sa’e (+0.1%) ba fulan Fevereiru 2019, kompara ba fulan Janeiru 2019 sa’e mos (+0.3%). Presu sa’e hetan kontribuisaun maioria husi grupu Hahan no Bebidas La’os Alkoholika (+0.1%). Grupu Transporte (-0.3%) sai hanesan mudansa kontrariu (offset) ba inflasaun grupu hotu.

Grupu Hahan no Bebidas la’os Alkoholika sa’e hetan impaktu maioria husi sub-grupu Masin Midar, Marmelada, Baniben, no Confectionery (+1.2%), Vejetais (+0.5%), Susuben, Keju no Manutolun (+0.4%). Sub-grupu Mina no Bokur (-0.6%), Fos (-0.2%) no Naan (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba grupu Hahan no Bebidas laos Alkoholika.

Iha parte seluk, Presu Mina Internasional tun -26% iha trimestral ikus 2018 hodi afeta presu mina transporte iha merkadu rai laran.
Mudansa persentajen IPK anual sa’e (+1.5%) kompara fulan Fevereiru 2019 –Fevereiru 2018, hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas laos Alkoholika (+1.3%), Alkohol no Tabaku (+9.5%), Edukasaun (+9.0%), Transporte (+2.0%), Uma (+0.8%), Rekreasaun no Kultura (+0.4%). Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.5%), Hatais no Sepatu (-0.5%) no Komunikasaun (-0.2%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anual Fevereiru 2019.


Inflasaun Tradable (-0.3%) no Non-Tradeable (-0.4%) tun iha mensal kompara fulan Fevereiru 2019 –Janeiru 2019

Inflasaun Tradable (+1.0%) no Non-Tradeable (+0.3%) sa’e iha anual kompara fulan Fevereiru 2019 –Fevereiru 2018