• Konseilu Konsultativu Ministeriu Finansa (KKMF) Ejekusaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2016 no Debate OJE 2017

Home » Announcements » Konseilu Konsultativu Ministeriu Finansa (KKMF) Ejekusaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2016 no Debate OJE 2017 Print Page

Konseilu Konsultativu Ministeriu Finansa (KKMF) Ejekusaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2016 no Debate OJE 2017

Dili, 10 Novembru 2016, Ministeriu Finansa realiza enkontu Konseilu Konsultativu Ministeriu Finansa (KKMF) iha Knowledge Centre, Ministeriu Finansa (MF) nian. Enkontru ne’e lidera husi SE. Helder Lopes, Vice Ministru Finansa no akompanha husi Sr. Arlindo Pinto, Xefe Gabinete Vice Ministru nian.

Iha enkontru KKMF ne’e koalia konaba ajenda balun mak hanesan Prioridades no Anuncius Ministerial nian, Update Ejekusaun Orsamentu 2016 no Evaluasaun Planu Asaun Annual (PAA ) 2016.

“Prioridade prinsipais Ministeriu Finansa nian mak ejekusaun orsamentu no diskusaun orsamentu ba proposta Orsamentu Jeral Estadu tinan 2017. Ejekusaun orsamentu ba Ministeriu Finansa inklui ejekusaun orsamentu Todu Governu ne’ebe ke Ministeriu Finansas mak responsabiliza no iha ejekusaun orsamentu entre instituisoens sira, Ministeriu Finansa nian mak ki’ik liu ein termus ejekusaun atual”, katak Vice Ministru.

Nia mos kestiona katak, bazeia ba dadus ne’ebe iha, ejekusaun orsamentu MF nian atual 44.60%, atual + obligation 69.90% ou 70%, balansu 12% no komitmentu 17%, tamba sa mak ejekusaun ne’e sei ki’ik hanesan ne’e?

Husi kestaun ne’e, nia nota katak iha dividas balun ne’ebe mak seidauk selu hanesan komputador no laptop balun nebe ita uza kuaze tinan ida ona. Ho nune’e, Vice Ministru husu ba Diresaun Jeral Servisu Korporativu (DJSK)no Diresaun Jeral Finansa Estadu (DJFE) atu kolabora hamutuk hodi buka meius atu halo pagamentu ba sasan hirak ne’e.

Vice Ministru mos hatutan katak liga ba Dekretu Governu ba ejekusaun Orsamentu Tinan 2016 nian, CPV taka iha 14/11/16 tan ne’e DJSK tenki toma nota ba komitmentu nebe mak presiza halo. Bainhira pedidu pagamentu ne’e taka iha loron 27/11/16 ida ne’e sai hanesan informasaun ba ita hotu. Iha prioridade atu extende maibe sujeitu ba aporvasaun husi PM tan ne’e husu ba DJSK no DJFE toma nota ba asuntu sira ne’e.

Relasiona ho ejekusaun orsamentu estadu ne’ebe sei ki’ik, Vice Ministru husu ba Diresaun Tezouro no DN Pagamentu kuandu simu pedidu pagamentu no hare lo’os ona, sira bele asegura lalais pagamentu atu nune’e bele aselera no fasilita prosesu pagamentu ho diak liu tan.

Nia mos husu ba Gabinete Juridiku, atu hato’o pareser, kuandu dehan labele entaun tenki mai ho solusaun balun, labele deit dehan lei dehan labele maibe tenki mai ho solusaun atu bele fasilita jestor sira hodi foti medidas ne’ebe importante tamba hanoin katak ejekusaun ne’e sai preukupasaun ita hotu nian tantu Linia Ministeriu no mos nivel altou, ne’e duni ita hotu hahu toma asaun ba ida ne’e.

Iha fatin hanesan, DJSK hata’an ba preokupasaun orsamentu ne’e katak DJSK sai alvu ba Ministeriu Finansa nian maibe kuaze sobu total tamba reorganiza husi jestores foun no fulan Julhu nia laran iha servisu maka’as iha PAA, Task Analysis no mos planu ba tinan 5 nian.

Iha fulan Julhu no Agostu ita mos halo reorientasaun ba sistema Rekursus Umanus ne’ebe barak liu halo koordenasaun ho Sra. Ministra Emilia no workshop atu reve fali sistema balun ne’ebe ladun diak. Preokupasaun seluk mak, delegasaun atu assina dokumentus sira han tempu kleur liu no foin resolve iha semana dahuluk fulan Setembru ne’e. Durante periodu delegasaun assinatura ne’e, iha invoice lubuk ida ne’ebe hein solusaun no CPV foin hahu fali iha fulan Agostu. Ho nune’e ita tenki ser asegura kualidade kontrola CPV no tenki hare didiak buat hirak ne’ebe mak tenki hadia.

Enkontru ne’e remata ho solusaun lubun ida atu resolve kestaun no problemas hirak ne’ebe mak hetan iha diskusaun laran no taka husi Vice Ministru rasik.

Partisipantes ba enkontru KKMF ne’e mak husi DJ, DN, koordenadores no Xefe gabinete sira.