• Lansamentu Indise Presu Konsumedóres fulan Agostu 2017

Home » Anúnsiu » Lansamentu Indise Presu Konsumedóres fulan Agostu 2017 Imprime pájina

Lansamentu Indise Presu Konsumedóres fulan Agostu 2017

Diresaun Gerál Estatístika lansa Indise Presu Konsumedóres fulan Agostu tinan 2017 iha Salaun enkontru Diresaun Gerál Estatístika, Tersa-feira 19/09/2017.

Tuir Diretór Estatístika, Elias dos Santos Ferreira hateten, Diresaun Gerál Estatístika fulan-fulan sempre halo lansamentu ba Presu Konsumedóres no liuhusi rezultadu hatudu katak iha fulan Agostu hatudu presu normal. Normalmente iha país ida bainhira iha mudansa de Governu afeita mós nia rezultadu presu konsumedóres nian sempre sa’e ka tu’un. Maibé, ba ita Timor-Leste nia presu ne’e normál no la iha inflasaun. Se ita hare’e ba grupu hotu-hotu ita kompara fulan Agostu ho fulan Julhu de 2017 ita la iha mudansa ida ke bo’ot. Mudansa de Governu no polítika la influénsia ita nia presu konsumendóres iha merkadoria ba fulan ida ne’e. Ida ne’e importante ba ita atu bele asegura ita nia ekonómia la’o diak nafatin tamba ita sempre fulan-fulan hasoru malu hodi apresenta resultadu Indise Presu Konsumidores, tanba sasan basiku importasaun maka barak no ida ne’e depende mos ba presu ne’ebé maka ita hola ba.

Maibé ita iha vantajen tanba ita uza dolar Amerikanu ita sosa sasan husi Indonezia tanba ne’e maka sasan nia folin bele baratu tanba valor osan dollar Americano ba Rupiah diak. Maibe dala-ruma sasan folin sa’e, tamba ita hotu hatene katak ro’o para iha tasi laran kleur no dalan ba munisipiu sira at, ida ne’e dala-barak influénsia ita nia sasan merkadoria nia folin sa’e iha munisipius.

Resultadu Xave Importante Agostu de 2017:

Indise Presu Konsumidores Mensal Anual
Julhu 2017 – Agostu de 2017 Agostu 2016 – Agostu 2017
Grupu hotu -0.4 % 0.7 %
Grupu hotu la inklui uma -0.4 % 0.9 %
Tradeable CPI -0.4 % 0.9 %
Non-Tradeable CPI -0.2 % 0.3 %
Hahan no Bebidas laos Alkoholika -0.5 % 1.0 %
Alkohol no Tabaku -0.2 % 0.4 %
Roupa no Sepatu 0.3 % 0.4 %
Uma -0.1 % -0.2 %
Manutensaun Rutina ba Ekipamentu no Mobliariu Uma Laran 0.5 % 0.2 %
Saude 0.0 % 0.0 %
Transportasaun 0.0 % 0.7 %
Komunikasaun -0.4 % -2.2 %
Rekreasaun no Kultura -2.0 % -1.1 %
Edukasaun 0.0 % 0.0 %

“Iha Fulan Agostu ida ne’e em gerál ita nia presu sira ne’e la’o normál hela, ida ne’e maka atu dehan ba ita hotu katak se ita kompara fulan ba fulan la iha mudansa ida signifikante se ita kompara fulan Agostu 2016 ba Agostu 2017 iha inflasaun 0.7 % liu-liu maka iha Hahan no Roupa tanba, normalmente iha fulan Dezembru no tinan Foun ne’e maka ema sosa sasan roupas no nesesidades seluk barak, ida ne’e maka sasan folin sa’e. Iha siencia ekonomia dehan pedidu husi konsumidores barak maka sasan nia folin mós sa’e, ida fali maka sasan nia folin tu’un derepenti tanba dalaruma sasan nia data expire ne’e atu remata dau-dauk ou sasan barak liu iha merkadoria” tenik Diretór Gerál Estatístika, Elias dos Santos Ferreira.

Ita nafatin enkoraja ita nia povu sira nafatin hare’e ba sasan nia data límita sira no husu mós ba Ministériu Komersiu no Industria ho nia ekipa sira bele halo pasa revista iha loja sira para bele hare’e sasan sira ne’e. Ami Diresaun Gerál Estatístika nafatin husu ba lina ministerius, universidade sira no parseiru sira ne’ebé maka presija informasaun klean liu ba dadus sira hanesan presu konsumedóres nian bele hato’o pedidu mai atu nune’e Diresaun Gerál de Estatistika nia ekipa hodi bele ba halo aprejentasun iha ita bot sira nia fatin.

Iha aprejentasaun rezultadu Indise Presu Konsumedóres ida ne’e hetan partisipasaun husi reprejentante BCTL (Banku Central Timor-Leste), SEFPOPE (Sekertariu Estadu Formasaun Profesionál no Empregu), Diresaun Nasional Politika Makro Ekonómi, WFP (World Food Porgram), Busines Timor, Timor-Post, Ministeriu Turismo, MTCI (Ministériu Komersiu no Industria) ONG Luta Hamutuk, Diresaun Nasional Logístika, Estudante Universitariu IOB, UNTL no UNDIL.