• Lansamentu Rezultadu Indise Presu Konsumidor (IPK) ba fulan Juñu 2017

Home » Announcements » Lansamentu Rezultadu Indise Presu Konsumidor (IPK) ba fulan Juñu 2017 Print Page

Lansamentu Rezultadu Indise Presu Konsumidor (IPK) ba fulan Juñu 2017

Dili, 18/07/2017, Diresaun Geral Estatístika (DGE) lansa Rezultadu Indise Presu Konsumedores ba fulan Juñu 2017, edisaun ba Lima Nulu Resin Ha’at (54) iha salaun enkontru Diresaun Geral Estatístika, Caicoli.

Tuir Diretor Geral Estatístika, Sr. Elias dos Santos Ferreira hateten, bazeia ba rezultadu iha terenu ne’ebé ita nia tékniku estatístika sira foti dadus konaba presu konsumedores sira nian, rezultadu hatudu katak ita nia presu normal maibé hau hakarak informa iha ne’e katak se ita halo komparasaun fulan Maiu no Juñu 2017 liu ba grupu konsumedores hotu-hotu ita la iha inflasaun. Mudansa persentajen IPK mensal Grupu Hotu ba Juñu 2017 iha deit deflasaun ki’ik (-0.1%).

Iha tinan kalendariu fulan Juñu 2017 (kompara Juñu 2016- Juñu 2017), iha numeru save importante ba mudansa persentajen IPK Grupu Hotu (+0.8%), hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas la’os Alkoholika (+1.2%), Rekreasaun no Kultura (+0.9%) no Alkohol no Tabaku (+0.6%). Mudansa kontributor negativu mak hanesan grupu Sasan, Ekipamentu no Mantensaun Rutina Uma Kain (-1.3%), Komunikasaun (-1.8%), Uma (-0.3%), Transportasaun (-0.1%) no Roupa no Sapatu (-0.1%). Grupu Saúde (0.0%) no Edukasaun (0.0%) laiha mudansa.

Sr. Elias esplika, “normalmente ita iha de’it maka inflasaun mensal ba presu grupu Alkohol no Tabaku +0.5%, se ita kompara ho fulan Juñu 2016 to fulan Juñu 2017 iha +0.6%. Ho rezultadu ne’e ita nia inflasaun ladu’un bo’ot, tanba ita uza dolar Amerikanu no ita hola sasan ne’ebe importa husi Indonesia. Folin fo’os husi país importador ho presu normal. Folin mina mós komesa diak fali no mós polítika governu liu husi Ministériu Komersiu no Industria (MCI) komesa lori fo’os ba fa’an iha merkadoria no area rural.

“Ema hotu hatene katak iha fulan ida ne’e nia laran ita iha kampanye bele mós afeita ba ita nian presu merkadoria maibe, infelismente la afeita. Hau hakarak hateten de’it inflasaun ki’ik oituan iha alkohol no tabaku se kompara fulan Juñu 2017 ho Maiu 2017 ne’e +0.5%. Se ita kompara ho fulan Juñu 2016 ho Juñu 2017 ita iha inflasuan +0.6%, ne’e hatudu katak presu ne’e normal nafatin iha ita nia rai”, Diretor Geral ne’e hatutan.

Nia alerta liu tan katak, Timor-Leste sempre iha loron bo’ot sira hanesan Dezembru entaun ema hotu rame-rame sosa sasan, entaun ekonómia ne’e kuandu pedidu barak maka folin sei sa’e. Ho situasaun balun hanesan ne’e, ita alerta ba ita nia populasaun tomak katak presu ne’e komesa tun ita komesa diskonfia katak nia stok barak liu ou nia prazu maka atu hotu ona. Tanba ne’e tenki kuidadu ho sasan sira ne’e atu nune’e labele fó afeita ba saúde povu nian.

Lansamentu ba aprezentasun ida ne’e, partisipa husi Ministériu relevante sira no estudante universitariu hotu, liu-liu fakuldade ekonómia sira atu bele hatene no fahe informasaun ba malu konaba rezultadu presu konsumedores povu nian.

Iha lansamentu ne’e, estudante sira ativu tebes no husu perguntas ne’ebé relasiona ho folin sasan sira no metode saida deit maka Dirasaun Geral Estatístika sira utiliza atu bele foti dadus.