• Lansamentu Sensus Fo Fila Fali 2015

Home » Announcements » Lansamentu Sensus Fo Fila Fali 2015 Print Page

Lansamentu Sensus Fo Fila Fali 2015

mnistra

Centro Convencoes Dili (CCD), 02 Marsu 2017, Governu liu husi servisu kolaborativu Ministériu tolu inklui Ministériu Finansas (MF), Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) no Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratéjiku (MPIE) halo lansamentu ba Relatoriu Sensus Fo Fila Fali 2015 ho tema jeral “Ho dadus bele dezenvolve diak liu tan ita nia nasaun”.

Vice Ministru Finansas, Sr. Helder Lopes iha nia diskursu hatete katak, wainhira koalia sobre projetu ida ne’e, ita tenki liga ho polítika governu nian. Desde Governu Anterior to’o agora komprimitidu atu implementa polítika bazeia ba evidensia ou Evidence Based Policy Maker, tamba ne’e mak ita halo ita nia sensus 2015 ba loron ohin nian, iha oportunidade ida ne’e ohin ita belehalibur hamutuk hodi lansa relatoriu ba sensus 2015 atu nune publiku bele hatene dadus sira nebe bele produs hodi dezenvolve diak liu tan ba ita nia nasaun. Investimentu ne’ebe ita halo ne’e investimentu boot hanesan investimentu osan, tempu no enerjia hodi rekolha/ kolekta dadus husi uma kain/ populasaun idak-idak no ohin ita halo lansamentu hodi hatene liu tan sobre ita nia kondisaun ou ita nia situasaun moris ou demografia iha ano fiskal 2015 nian.

Iha okaziaun ne’e, Ministra Finansas, Sra. Santina JRF Viegas Cardoso iha nia diskursu esplika liu tan katak, sensus nudar exercisiu halibur dadus importante ida iha Timor-Leste tamba esforsu rekolha dadus husi sidadaun Timor oan hotu-hotu konaba sira nia moris diak no dezenvolvimentu iha ita nia rain. Dadus hirak ne’e sei fo fila fali ba ema hotu ne’ebe hola parte iha prosesu ne’e tamba ema presija hatene estatístika konaba sira nia an liu husi dadus, ho nune’e ema bele partisipa iha diskusaun no foti desijaun ne’ebe informadu konaba sira nia prosesu ba dezenvolvimentu tamba ne’e hamosu relatoriu sensus fo fila fali tinan 2015 ba dahuluk iha tinan 2017.

Husi diskursu, Vice Ministru MAE, Sr. Tomas Cabral congratula Ministériu Finansas no nia estrutura tomak liu-liu Diresaun Jeral Estatístika ne’ebe asume hela responsabilidade bo’ot hodi halo no implementa resensiamentu nasional iha teritoriu nasional Timor-Leste nian iha tinan 2015 liu ba. Aktividade nasional ida ne’e laos fasil, ita asiste no sai testamunha ba prosesu supervisaun sira hotu iha servisu ida ne’e.

Sr. Tomas Cabral mos esplika katak, resultadu sensus nudar oferta bo’ot ida no nia valor bo’ot liu osan mean, tamba wainhira ita rona diskursu Ministra Finansas hatete lolos katak relatoriu sensus fo fila sei kobre planu etratéjiku munisipius nian, ho base ida ne’e ita bele hadia fila fali planu etraéjiku ne’ebe ita halo iha 2015 sei sai planu ne’ebe diak liu tan.

Liu husi lansamentu ne’e, governantes hirak ne’e hato’o sira nia agradasementu no applause ba parte hotu ne’ebe mak hola parte iha prosesu sensus fo fila fali 2015 to’o ohin halo lansamentu ba relatoriu sensus ne’e tamba ho sira nia servisu maka’as e tulun habelar programa estadu tomak nian hotu iha sosiedade hotu.

Iha oportunidade hanesan, halo mos lansamentu ba buletim Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN) ne’ebe mak sei fo informasaun no notisia konaba servisu ADN nian. Halo mos apresentasaun konaba relatoriu no distribuisaun livru sensus fo fila fali 2015 servisu ADN nian no
Hola parte iha seremonia ne’e mai husi membrus governu, representantes nasoens unidas, ajensia internasional, parseirus dezenvolvimentu, organizasaun Naun-Govermental, autoridade munisipius, akadémiku no funsiunariu husi MF, MAE no MPIE.