• Lei Orgánika Ministériu Finansas

Home » Anúnsiu » Lei Orgánika Ministériu Finansas Imprime pájina

Lei Orgánika Ministériu Finansas

20191011_Lei Orgánika MF

Lei Orgánika foun hosi Ministériu Finansas hetan ona publikasaun iha Jornal da Republica iha loron Quarta, 25 Setembru 2019.

Atu hatene ho diak konteudu tomak hosi Lei Organika Ministériu Finansas bele hare iha link tuir mai: Lei Orgánika Ministériu Finansas