• MF Hala’o Ona Transferência Subsídiu Ba Estudante Não-Bolseiru Sira

Home » Anúnsiu » MF Hala’o Ona Transferência Subsídiu Ba Estudante Não-Bolseiru Sira Imprime pájina

MF Hala’o Ona Transferência Subsídiu Ba Estudante Não-Bolseiru Sira

Ministériu Finansas liu husi Sekretariadu Tékniku Fundu Covid-19 hala’o ona transferência osan pagamentu subsídiu estudante não-bolseiru ho montante US$1,343,100.00 ba ona konta bankária embaixada ida-idak. Embaixada sira maka sei organiza nia distribuisaun tuir konta bankária benifisiáriu sira nian.

Tuir Vice Coordenadór Interino Sekretariadu Tékniku Fundu Covid-19, Ernesto da Conceição Silva hateten, durante ne’e Sekretariadu Tékniku Fundu Covid-19 halo ona koordenasaun máxima ho Ministériu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun (MNEK) hodi hetan dadus sira. I finalmente Ministériu Finansas hetan tiha ona dadus husi MNEK ne’ebé submete ona mai Ministériu Finansas, através Sekretariadu Tékniku Fundu Covid-19. Iha lista ne’e hamutuk nasaun 10 tuir Dekretu Lei Nº 21/2020 ne’ebé aprova iha reuniaun Konselho de Ministrus. Entaun pagamentu haruka tiha ona ba Banku Centrál iha loron 17 Fulan Junho 2020 oras 3:23.

“Signifika katak pagamentu haruka ona ba konta embaixada ida-idak nian no depois maka embaixada sei organiza halo distribuisaun ba estudante tuir konta bankária benefisiárius ida-idak”, informa Vice Coordenadór Interino Sekretariadu Tékniku Fundu Covid-19, Ernesto da Conceição Silva informa iha nia servisu fatin iha loron 18 Fulan-Junho 2020.

Husi nasaun 10 ne’e totál benifisiáriu hamutuk 2351 ho montante osan US$1,343,100.00 fahe ba nasaun sira maka hanesan, Estados Unidos da América ho montante US$36,000.00, Brasil montante US$15,300.00, Vietname montante US$18,000.00, Malásia montante US$4,050.00, Filipinas montante US$92,250.00, Tailândia montante US$2,700.00, ĺndia montante US$300.00, Austrália montante US$12,000.00, Portugal montante US$690,000.00. Iha nasaun Indonésia fahe ba há’at hanesan Jakarta US$336,300.00, Bali US$67,800.00, Kupang US$58,500.00 no Atambua US$9,900.00.

Hatan kona-ba nasaun balun seidauk inklui iha laran Vice Coordenadór Interino Sekretariadu Tékniku Fundu Covid-19 ne’e informa, to’o ohin loron ami simu bazeia ba Dekretu Lei ne’ebé aprova husi reuniaun Konselho de Ministrus ba nasaun sanolu. Maibé sé kuandu iha dadus foun ka nasaun balun maka estudante Timor oan iha ne’ebá hela, entaun sira sei submete fali mai Sekertáriadu Tékniku.